תקנות הפסקת לימודים (ביטול הרשמה)

  • הפסקת לימודים
  • לתלמידים שהתחילו בסמ' ב'
  • הפסקת לימודים ע"י האוניברסיטה

נוהל הודעה על הפסקת לימודים

תלמיד או מועמד ששילם מקדמה או תשלום מס' 1 לתשפ"ד והחליט להפסיק את לימודיו באוניברסיטה בשנה זו, חייב להודיע על כך מיד בכתב למדור תלמידים או ליחידה לרישום וקבלה באגף רישום ומינהל תלמידים.

 

מתקבלים חדשים יודיעו ליחידה לרישום וקבלה עד לסוף החודש הראשון ללימודיהם. החל מהחודש השני ללימודים, על התלמידים להודיע למדור תלמידים.

 

ההודעה תימסר ע"י התלמיד:

  • במסירה אישית במדור תלמידים או ביחידה לרישום וקבלה באגף רישום ומינהל תלמידים.
  • באמצעות מערכת מידע אישי לתלמיד בכתובת https://my.tau.ac.il/TAU_Student/ (מסרגל הכלים הימני: בקשות ואישורים >> בקשה להפסקת לימודים).
  • בדואר רשום

 

כאסמכתא על כך שהתלמיד הודיע על הפסקת לימודים בדואר רשום, ישמש אישור מהדואר על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור בכתב מאגף רישום ומינהל תלמידים על קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים.

 

תלמיד / מועמד שלא הצליח להודיע באמצעות המידע האישי יכול לשלוח מייל ל-im@tau.ac.il ובמקרה כזה חייב לוודא קבלת אישור על הודעתו תוך שבועיים ממשלוח ההודעה.

 

רק לאחר ביצוע כל ההנחיות, יבוצע גמר הטיפול בחשבון התלמיד.

 

חרף האמור לעיל, תלמיד שלא רשום לקורסים כלל (פרט למי שאינו חייב בשמיעת קורסים או שיש מניעה אקדמית להרשמתו לקורסים) עד ליום האחרון של הרישום המאוחר לקורסים באותו סמסטר, יחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כך.

 

על תלמיד שכזה יחולו תקנות הפסקת לימודים כמפורט בטבלה שלהלן.

 

לתשומת לבך: ההודעה על הפסקת הלימודים תחסום את הגישה לספריה ולאינטרנט.

 

תקנות תשלום שכר לימוד למפסיקי לימודים

הפסקת לימודים (מסיבות אישיות) של תלמידים ומועמדים המתחילים את לימודיהם בסמסטר א'

 

 

תאריך הפסקת הלימודים

התשלום בו חייבים תלמידים חדשים (כולל תלמידים וותיקים שהתקבלו לחוג אחר ו/או לתואר אחר)

התשלום בו חייבים ממשיכים (ממשיכים ללמוד באותו חוג/ים ובאותו תואר)

1

עד 15.8.23

-

-

2

מ-16.8.23 ועד

15.9.23

סך 1,844 ₪

סך 1,844  ₪

3

מ-16.9.23 ועד

2.11.23

סך 3,688  ₪ *

סך 1,844 ₪

4

מ-3.11.23 ועד

18.3.24

מלוא שכר הלימוד בו חויב התלמיד לסמסטר א'  + מחצית מהשעות השנתיות + תשלומים נלווים**

5

מ-19.3.24 ועד

סוף שנת הלימודים

מלוא שכר הלימוד בו חויב התלמיד + תשלומים נלווים

 

 

בשל מלחמת חרבות ברזל פתיחת שנה"ל תשפ"ד נדחתה ל-31.12.23. לפיכך תאריכי הפסקה בסעיף 3,4 הותאמו בהתאם לתאריך תחילת שנה"ל.

הודעה על הפסקה עד 20.1.2024 מחייבת דמי טיפול בהתאם לסכומים המפורטים בסעיף 3.

הודעה על הפסקה לאחר שלושה שבועות מתאריך תחילת הלימודים, החל 21.01.24, מחייבת בסמסטר מלא בהתאם למפורט בסעיף 4.

הודעה על הפסקה מה-02.06.2024 תחייב במלוא שכר הלימוד בהתאם למפורט בסעיף 5.

קבוצה 1 במתווה האוניברסיטאי מלחמת חרבות ברזל שיודיעו על הפסקה כל עוד לא נבחנו בקורסים של סמ' א' יחויבו בדמי טיפול כמפורט בסעיף 3 ולא על כל הסמסטר. פירוט הקבוצות במתווה.

קבוצה 1 במתווה האוניברסיטאי מלחמת חרבות ברזל ניתן לבקש להעביר את המועמדות מסמסטר א' תשפ"ד לסמסטר ב'  (אם התכנית פתוחה לרישום), או לסמסטר א' תשפ"ה כל עוד לא נבחן בבחינות סמסטר א' בתשפ"ד.  במקרה כזה, המקדמה ששולמה בשנת הלימודים תשפ"ד, תועבר לטובת שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ה. מובהר כי במקרה זה, לא תידרש עמידה מחדש בתנאי הקבלה.

 

* מועמד/תלמיד שהתקבל לסמסטר א' בחוג מסוים, מבטל ומבקש ללמוד בסמסטר ב‘ של אותה שנה ובאותם חוגים, זכאי להעברת מלוא הסכום ששילם בסמסטר א' לזכותו לסמסטר ב‘. הזכות להעברת הכספים (לגבי מועמדים) כפופה להחלטת ועדת הקבלה על ההתקבלות לסמסטר ב'.

 

* מועמדים שתאריך הפירעון של התשלום שלהם חל לאחר 15.9.23 ושיבטלו את לימודיהם עד שבועיים לאחר מועד זה, יחויבו בדמי טיפול בסך 1,844 ₪  (וזאת עד תחילת שנת הלימודים. עם תחילת שנת הלימודים חלות עליהם התקנות הרגילות).

 

 

מועמד שלא לקראת תואר (תואר 01, 02, 03, 09) יחויבו בדמי טיפול בסך 1,844 ש"ח (וזאת עד תחילת שנת הלימודים. עם תחילת שנת הלימודים חלות עליהם התקנות הרגילות).

 

** תלמיד חדש שלא נרשם לקורסים בסמסטר א' - יחויב ב-3,688 ₪ בלבד. תלמיד ממשיך שלא נרשם לקורסים בסמסטר א' - יחויב ב-1,844 ₪  בלבד. בכל מקרה החיוב לא יפחת מ-3,688 ₪ לתלמיד חדש ו-1,844 ₪ לתלמיד ממשיך.

 

תלמיד שהתקבל לסמסטר א' והודיע על הפסקה עד חודש לפני פתיחת שנה"ל, ותכנית הלימודים לא נפתחה בסמסטר ב' באותה השנה, יהיה זכאי להעברת מלוא סכום המקדמה ששילם בסמסטר א' לסמסטר א' של השנה העוקבת. מימוש המקדמה יתאפשר רק אם המועמד/ת יעמוד בתנאי הקבלה בסמסטר העוקב.

 

הערות

1. תלמיד שהודיע על הפסקת לימודיו מה-3.11.23 ואילך, יחויב בנוסף לשכר לימוד ולתשלומים הנלווים גם בתוספת תקורה או גרירה בהתאם לתקנות שפורטו ב"עיקרי תקנות שכר לימוד" בכל אחד מהתארים.

 

2.  תלמידים חדשים לתואר ראשון שיפסיקו לימודיהם במהלך השנה, ולא נרשמו להיקף שעות של 18 ש"ס לפחות, ישלמו את מלוא שכר הלימוד ללא ההפחתה.

 

תקנות הפסקת הלמודים אינן חלות על האוכלוסיות הבאות, אשר להן יוחזר מלוא הסכום ששילמו ע"ח שכר הלימוד:

 

1.  מועמד שיידחה עקב אי עמידה ברמה הנדרשת באנגלית/עברית עד תחילת שנת הלימודים.

 

2.  מועמד שחויב ללמוד בקורס קיץ (כגון: קורס הכנה בפיסיקה, הנדרש למתקבלים לכימיה) ונכשל בבחינת סוף קורס ההכנה.

 

3. מועמד שמתקבל רק לאחד משני החוגים (בצרוף דו-חוגי), ומשלם את המקדמה, ולאחר מכן נדחה מהחוג השני או לא התקבלה החלטה. מועמד כנ"ל, יוחזר לו מלוא התשלום אם יודיע על ביטול לימודיו בתוך שבועיים מיום הודעת הדחייה מהחוג השני, כלל זה יחול גם על מי שטרם קבל תשובה מהחוג השני, וזאת אם הוא עונה על אחת האפשרויות:

 

  • בחר בחוגים אלה בעדיפות ראשונה בתנאי שעד לאותו שלב לא התקבל לחוג נוסף בעדיפות נמוכה יותר, באופן שייצור לו צירוף דו-חוגי.
  • בחר בחוגים אלה כתחליף ובאותו מועד טרם נשלחו תשובות לחוג/ים שבחר בעדיפות ראשונה.
  • בחר בחוגים אלה כתחליף ונדחה מהעדיפות הראשונה.

 

heart לתשומת לב: תלמיד הרשום לתכנית חוץ תקציבית, יחולו תקנות הפסקת לימודים כמפורט בחוזה האישי עליו חתם.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>