• ראשי
 • הרכב שכר הלימוד ותשלומים נלווים

  • הרכב שכ"ל ותשלומים נלווים
  • שירותי רווחה
  • ארגון הסטודנטים הארצי היציג
  • English Tuition

   

  גובה שכר הלימוד

  להלן התעריפים העדכניים לשנת הלימודים תש"ף:

   

  שכר הלימוד היסודי לתואר ראשון הינו  10,289 ₪ (1)

   

  שכר הלימוד היסודי לשאר התארים הינו  13,904

   

  עלות קורס אנגלית מתקדמים א' (בינוני) – 1,043 ₪

   

  גרירה/תקורה לתואר ראשון 1,028 ₪

   

  גרירה/תקורה לתואר לשאר התארים 1,390 ₪

   

  תשלומים נלווים

   

  דמי אבטחה לשנת תש"ף – 520 ₪

   

  דמי רווחה לשנת תש"ף – 329

   

  ארגון סטודנטים יציג - 10 ₪

   

  שכר הלימוד צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן של חודש יוני 2019.  בכל מקרה לא יפחת שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"ף מסכום שכר הלימוד לאחר הצמדתו למדד חודש יולי 2019, וכפוף לשינויים בהתאם להחלטות מוסדות האוניברסיטה המוסמכים.

   

  סכום התשלומים הנלווים קבוע גם לתלמידים שלומדים בסמסטר אחד וללומדים היקף לימודים חלקי.

   

  ב.   פטורים מתשלומים נלווים:

  1. בעונת לימודי הקיץ, תלמידים אשר שילמו תשלומים נלווים במסגרת שכר הלימוד לשנת הלימודים.

   

  2. תלמידי מחקר, תלמידי אוניברסיטת תל-אביב, השוהים בחו"ל, לצורך לימודיהם, במשך כל השנה האקדמית. הם חייבים בתשלום שכר הלימוד ופטורים מתשלומים נלווים (עליהם להמציא אישור מתאים למשרד לשכר לימוד ממזכירות תלמידי מחקר או מהפקולטה).

   

  enlightened הערה:

  1) לתלמידי התואר הראשון

  שכר הלימוד לתואר הראשון לשנת תש"ף מופחת, וזאת על-פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה, לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנת הלימודים תשס"א.

   

  על פי החלטת הממשלה מס' 808 והוראות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים חדשים לתואר ראשון זכאים להפחתה זו רק אם בשנת הלימודים תש"ף יירשמו ויעמדו בהצלחה בדרישות אקדמיות של לפחות 18 ש"ס.

   

  מי שנרשם לפחות מ-18 ש"ס, או שלא יעמוד בהצלחה בדרישות האקדמיות של 18 ש"ס לפחות, או מי שיפסיק את לימודיו במהלך השנה, וטרם השלים את הדרישות כאמור לעיל, ישלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה בהתאם למספר השעות אליהן הוא רשום.

   

  יחד עם זאת, מבוססת ההחלטה בדבר הפחתת שכר הלימוד כאמור לעיל, על התחייבותה של הממשלה למימון הפחתה זו.

   

  לפיכך, היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד, במועד עליו תודיע האוניברסיטה.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
  UI/UX Basch_Interactive