פרופ' חיים כהן

בדימוס בלימודי התרבות העברית
לימודי התרבות העברית בדימוס
ניווט מהיר:
טלפון פנימי: 03-6409787
פקס: 03-6407367
משרד: רוזנברג, 114

פרסומים

 1. "השימוש בכינוי המושא הדבוק  בלשון המשנה", לשוננו, מז (תשמ"ג), עמ' 208–231.
 2. "רשאי שהוא חייב", מחקרים בלשון, ב-ג, ירושלים תשמ"ז, עמ' 173–175.
 3. "נטיית 'אין' בלשון חכמים", תעודה,  ו (תשמ"ח), עמ' 37–42.
 4. "הכינוי הפרוד הבא כנושאו של פועל בלשון התנאים", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה ד, כרך ראשון, עמ' 53–59.
 5. "הצטרפות הכינוי אל צירופי סמיכות בלשון התנאים", מחקרים בלשון, ד, ירושלים תש"ן, עמ' 205–218.
 6. "'יתגדל ויתקדש', עיון בצמיחתה של מסורת הגייה חדשה, מסורות ח (תשנ"ד), עמ' 59–69. יתגדל ויתקדש
 7. "מנחם מנדל על העברית בתל-אביב" , לשוננו לעם מה (תשנ"ד), ג, עמ' 139–140.
 8. "אם תרצו אין זו אגדה" , לשוננו לעם, מה (תשנ"ד) , ד, עמ' 182–187.
 9. "'שערי תפילה' לרז"ה ומסורות אשכנזיות בקריאת המשנה", עיונים בלשון חכמים, תקצירי ההרצאות לסדנה על הנושא דקדוק לשון חכמים ומילונה, ירושלים תשנ"ו, עמ' 50–51.
 10. "לתולדות המילה מֵקַר" [הערה], לשוננו לעם, מז (תשנ"ו) ב, עמ' 85. 
 11. "שמות עצם בתחילית מ"ם במשנה", מסורות ט-יא (תשנ"ז), עמ' 101–113.
 12. "בשולי הדברים" [הערות למאמרו של ד' טנא, "שיר של היינה בשישה-עשר תרגומים"], לשוננו לעם, מח (תשנ"ז), א, עמ' 33–37.  
 13. "דקדוק העברית המתחדשת ומקורות יניקתו", לשוננו לעם מט (תשנ"ח), ג, עמ' 117–131.
 14. "דקדוקי לשון התפילה ומסורות לשון חז"ל העולות מהן", לשוננו, סב (תשנ"ט), עמ' 258–283.
 15. "מִשְׁלָם", לשוננו לעם, נ (תשנ"ט) ג, עמ' 149.
 16. "עוד על 'בעוד ש'" [הערה], לשוננו לעם, נא-נב (תש"ס-תשס"א) א, עמ' 50.
 17. "שמות בתחילית ת' בלשון התנאים", תעודה טז-יז (תשס"א) , עמ' 491–507.
 18. "עוד לעניין 'נראָה לי' לשון הווה", לשוננו לעם, נג (תשס"ב), ד, עמ' 208–210. נראה, נעשה
 19. "העברית הרבנית והעברית הנורמטיבית", לשוננו לעם נד (תשס"ג-תשס"ד), א, עמ' 35–46.
 20. "קַצְווֹת-", לשוננו סו (תשס"ד), ג-ד, עמ' 237–242.
 21. "לתצורתו של בינוני נפעל בלשון חז"ל על פי כתב יד קופמן למשנה", מחקרים בשומרונות, בעברית ובארמית מוגשים לאברהם טל, בעריכת משה בר-אשר ומשה פלורנטין, ירושלים תשס"ה, עמ' 213–228.
 22. "לשון המשנה מבעד לסידורי תפילה אשכנזיים ומדקדקיהם", לשוננו סח (תשס"ו), א-ב, עמ' 73–82.
 23. "רכבים נשקים וכיוצא בהם, אקדם 31, (אדר תשס"ו) עמ' 6--7. http://hebrew-academy.huji.ac.il/sifriyya/ReadingHall/Documents/CHC-akad31.pdf
 24. "השמות הזכריים בתחילית ת' בלשון התנאים", שערי לשון, מחקרים בלשון העברית בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר, בעריכת אהרן ממן ושמואל פסברג, ב, ירושלים תשס"ח, עמ' 166–182. תחילית ת
 25. "'ותערב לפניך' – לבירורו של נוסח וגלגוליו על פי דקדוק", לשוננו סט (תשס"ז), עמ' 361–375. ותערב
 26. "על פיסוק פסוקים ושאר פרטי ייחוד בספר תורה בגירונה", לשוננו סט (תשס"ז), עמ' 399–405. ספר תורה בגירונה
 27. "ברייתא דרבי ישמעאל בסידורי המדקדקים האשכנזיים", לשוננו ע (תשס"ח), עמ' 185–203. ברייתא דר' ישמעאל
 28. "קביעות תקן בלשון – חדשים גם ישנים", "מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה, בעריכת חיים א' כהן, ירושלים תשס"ט, עמ' 33–54. חדשים גם ישנים
 29. "תצורת הבינוני בבניינים הסבילים (פועל והופעל) בלשון חז"ל", מַשְׂאַת אַהֲרֹן, מחקרים בלשון מוגשים לאהרן דותן, ירושלים תש"ע, עמ' 172--188. בינוני פועל הופעל
 30. מסורות לשון חכמים באיטליה, ביקורת על: "מ' ריז'יק, מסורות לשון חכמים באיטליה על פי מחזורים מימי הביניים, ירושלים: מוסד ביאליק [...] תשס"ט", לשוננו עא (תשס"ט), עמ' 441–448.
 31. "בורא פרי הגפן – על תולדות ההגייה האשכנזית בנוסח הברכה על היין", לשון חכמים והתחומים הנושקים לה, מבחר מאמרים לבוד שמעון שרביט, בעריכת אפרים חזן וזהר לבנת,  רמת-גן תש"ע, עמ' 185–192. בורא פרי הגפן
 32. "'בימים ההם בזמן הזה' – על החיבור ועל היידוע", דיני ישראל כו-כז (תשס"ט-תש"ע),  עמ' 445–462. בימים ההם
 33. "עשבי בשמים" – עיון בדקדוק התפילה האשכנזי והשפעתו על פוסקי ההלכה, מחקרים בלשון יג, ירושלים תשע"א, 145–158. עשבי בשמים
 34. "דברי לשון ב'דברי קהִלת' לזלמן גייגר", תעודה כד, תשע"א, עמ' קלז-קנב. דברי קהלת לגייגר
 35. "ענייני דקדוק בפיוטי הושענא על פי סידור ר' שבתי סופר", ישראל: מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין, בעריכת רפאל יצחק (זינגר) זר ויוסף עופר, מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"א, עמ' 421–431. פיוטי הושענא
 36. "פה מדברים עברית' – איזו עברית מדברים פה? - לטיבה של העברית הנלמדת בעֶרכַּת 'פה מדברים עברית'", בתוך: מכונת הדבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית, בעריכת שלמה יזרעאל, הוצאת אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב תשע"ב, עמ' 212–236; 353–358. פה מדברים עברית
 37. "לשון המקרא - שפה זרה?", העברית ס, ג-ד (תשע"ב), עמ' 122--126. לשון המקרא-שפה זרה
 38. "מֶה חַיינו מֶה חַסדנו: על שורשיה של קריאה אשכנזית בתפילה", לשוננו עד (תשע"ב), עמ' 325–332. מה חיינו
 39. "שַׁוְעָה-שַׁוְעוֹת – פרט וכלל", מחקרים בעברית החדשה ובמקורותיה, בעריכת משה פלורנטין, הוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשע"ד, עמ' 42--52. שועה-שועות

 

ערכים באנציקלופדיות וכד':

 1. "כתובות ואוסטראקונים". בתוך: האנציקלופדיה הישראלית לתנ"ך, (בעריכת יאיר הופמן, ב,  גבעתיים 1988, עמ' 395–403.
 2. "שפות שמיות", בתוך: האנציקלופדיה הישראלית לתנ"ך, בעריכת יאיר הופמן, ג, גבעתיים 1988, עמ' 822–826; 831–836.
 3. "המילון ומתכונתו", דברי הקדמה למילון רב מילים - המילון השלם לעברית החדשה, מילון מקיף ועדכני לעברית בת זמננו, כרך א', [תל-אביב] תשנ"ז, עמ' ה-טז.
 4.  Hebrew Lexicography, The Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd Edition, Ed. Keith Brown, Eksevier: 2005, pp. 268-272  (בשיתוף עם פרופ' יעקב שויקה) hebrew lexicography

 

עריכה:

 1. ב"צ גרוס, המשקלים פעלון ופעלן במקרא ובלשון חכמים, ערך ועיבד: חיים א' כהן, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשנ"ד, כא + 399 עמ'.
 2. (בהשתתפות עם אחרים) רב מילים - המילון השלם לעברית החדשה, מילון מקיף ועדכני לעברית בת זמננו, ראש המערכת: יעקב שויקה, [תל-אביב] תשנ"ז. שישה כרכים בתוספת תקליטון. טו+1955 עמ'.
 3. מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה, ירושלים: האקדמיה ללשון העברית, תשס"ט. יג+247 עמ'.
 4. מַשְׂאַת אַהֲרֹן, מחקרים בלשון מוגשים לאהרן דותן, ירושלים תש"ע, עריכה משותפת עם משה בר-אשר, ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ע. י +644+*54 עמ'.
 5. לשוננו לעם, רבעון לענייני הלשון העברית, בהוצאת המזכירות המדעית ללשון העברית, מחזורים מה-נג (תשנ"ד-תשס"ב).
 6. לשוננו, כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה, האקדמיה ללשון העברית. מזכיר המערכת, 2001–2010.

קורסים

הלשון העברית לתקופותיה - שיעור

לשון חז"ל

מלשון התנאים ללשון האמוראים

תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו

העברית הנורמטיבית בת-ימינו

הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו

עיונים בלשון התפילה והפיוט

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>