פרופ' יוסף שורץ

  • סגל אקדמי בכיר במכון להסטוריה ופילוסופיה
  • ראש בית הספר בביה"ס לפילוסופיה
מכון להסטוריה ופילוסופיה סגל אקדמי בכיר
פרופ' יוסף שורץ
טלפון פנימי: 03-6405628
פקס: 03-6409463
משרד: גילמן, 440

קורות חיים

התמחה בלימודי הפילוסופיה והתרבות האירופית בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת, תוך שימת דגש על ההקשרים הבין תרבותיים בהתגבשות המחשבה הימי ביניימית. שני הפרוייקטים המרכזיים כיום נוגעים להבראיזם נוצרי בעת החדשה המוקדמת ולתרגומים המוקדמים מלטינית לעברית במחשבה היהודית-אירופית של המאות ה- 13 וה - 14.  

GraduateStudies:  1987 – 1989 Studies of Comparative Science ofReligion, Philosophy and History at the Hebrew University of Jerusalem. 1989 -1991 Studies of Theology and Philosophy at the University of Zürich. 1991 -1993 Studies for the MA degree (“Lizentiat”) in Mediaeval Philosophy atthe University of Fribourg, Switzerland. Title of MA thesis: Das Absoluteals Grundvoraussetzung; Erkenntnis, Theologie und Metaphysik bei Ulrich vonStrassburg im Vergleich zu Albertus Magnus und Thomas von Aquin. 1994 -1996 Ph.D. studies at the Hebrew University. Dissertation written under the supervision of Prof. Avital Wohlman andsubmitted in June 1996.  It was accepted“Summa cum laude”. Title of the Dissertation: The Influence of ‘The Guide ofthe Perplexed’ on Meister Eckhart’s Later Writings.

 

 

UniversityTeaching:

 

1994- 1995 – Hebrew University of Jerusalem(Dept. of Jewish Philosophy).

1997- 1998 – Bar Ilan University (Dept. ofPhilosophy)

1998 – 2000 – Hebrew University ofJerusalem (Dept. of Philosophy) and the Open University (Medieval History).

1997- 2000     Alma Hebrew College.

1999 – 2001 – Gust Lecture at theMedieval Department, Central European University (Budapest).

2000 – 2002 - Professor (C 4) at the Goethe University of Frankfurt (Fachbereichevangelische Theologie). Visiting Professor in the “Jüdische Hochschule” inHeidelberg.

Since October 2002 senior lecturer atthe Cohn Institute, Tel Aviv University.

2010 – 2012    Visiting Professor. Medieval Department, CEU, Budapest

 

Titlesand topics of Lectures and Seminars:

Introductionto Mediaeval Intellectual History

Tolerance,Pluralism and the Inter-Religious Dialogue in the Middle Ages

TheProblem of Language in the Middle Ages

MediaevalMysticism as Secular Theology

Angels:Between Religious Myth and Scientific Imagination

TheReception of Maimonides in European Tradition

MedievalHermeneutics

ChristianCabbala

PsychologicalTheories and The Problem of the Intellect in the Middle Ages: The ToledoTradition

“Conversio”– Philosophy and Apostasy in the Middle Ages

MedievalScience between Orthodoxy and Heresy.

 

Fellowshipsand Research Grants:

1993- 1994 - Fellow of the Rosenzweig-Center in Jerusalem.

1994- 1997 - Fellow of the Shalom Hartman Institute in Jerusalem

1995 - 1996 – Research stipend from theInstitute for Philosophy and History and the Institute for Jewish Studies atthe Hebrew University.

1996 - 1997 -   Fellow of the Rosenzweig-Center in Jerusalem. 

1999– 2000 – Hanadiv Fellowship (Rotschild Foundation)

2003– 2004 – Research Grant of the Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel

2002 – 2005    Alon Fellowship. Israeli Council for HigehrEducation 

2008-2012      ISF Research Grant (Christian Kabbala)

2008-2011       ERC Research Grant ("Latin philosophyinto Hebrew". Together with Alexander Fidora and Harvey Hames)           

 

 

 

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL SOCIETIES

Year                            Society

Since 1997                  Société internationale pourl’étude de la philosophie médiévale (SIEPM), Louvain-la-Neuve

Since1998                  The New Israel PhilosophicalSociety

Since 2001                  Institut fürReligionsphilosophische Forschung (IRF), Wollfgang Goethe Universität,Frankfurt

Since 2006                  Scientific Comitee:Philosophisches Jahrbuch

Since 2007                  Bayrath: Knorr von RosenrothGesselscahft

 

 

PARTICIPATIONIN SCIENTIFIC CONFERENCES

 

InternationaleTagung 20-23 Juni 2007 Frankfurt am Main, Philosophisch-Theologische HochschuleSankt Georgen: Christlicher Norden – Muslimisscher Süden. Die iberischehalbinsel im Kontext religiöser und politischer Veränderungen zwischen dem 11.Und 15. Jahrhundert. Title of Lecture: "The Jew, the Christian and theChristian-Jew: Apostates as Cultural Mediators in Medieval Spain."

 

Fribourgcolloquium 2009 (19-21 October 2009): Representations and Conceptions of Spacein Medieval Culture. Title of Lecture: "Divine Space and the Space of theDivine between Arab Metaphysics and Christian Theology."

 

STUDENTSSUPERVISION

SubmittedPhD Thesis:

FrederekMusall, (Heidelberg, co-supervisor Prof. R. G. Khoury), 2005:

Herausgeforderte Identität:Kontextwandel am Beispiel von Moses Maimonides und Hasdai Crescas

AbedAzam, Tel Aviv (co-spervisor Prof. Adi Ophir), 2006:

Nietzsche on the Antichrist: BetweenDionysus and Paulus

Idit Shaked, Tel Aviv,2008:

Aristotle inNeo-Platonist texts. A Comparative Analysis Of Johannes Scottus Eriugena`s  "De Divisione Naturae" AndSalomon Ibn Gabirol`s "Fons Vitae"

RanTene, Haifa, 2008 (co-supervisors Profs. Yemima ben Menachem and DanniStatmann):

From Sight to Touch: Changes in EthicalNotions as Reflected in the Writings of Spanish Missionaries in Mexico

LeonYakobowitz Efron, Tel Aviv, 2010:

Dante Theologus: The Reception of Danteas Theological Authority

HaimMahlev, Tel Aviv, 2009:

The Early Reception of Spinoza amongGerman Theologians (in evaluation)

 

 

Submitted  MA Thesis:

IlyaLewkowitz, Heidelberg, 2005:

Abraham Ibn Daud's Konzept von Zeit

LeonYakobowitz Efron, Tel Aviv, 2005:

Cosmology, Angelology and Demonologyin  Danthe's Comedy

AyeletEvenezra, Tel Aviv, 2006:

Albertus magnus on Self-Reflection andKnowledge of God

ShaharZiv, Tel Aviv, 2006:

Gershom Scholem and Baruch Kurzweil

DavidGilad, Tel Aviv, 2006:

Hegel's Critique on Newton's Mechanics.

AmitNoifeld, Tel Aviv, 2006:

Hermeneutic, Reform and Modern: aCritical Examination of the Relationship between the Term “Free will” and theTerm “Original sin”, taking place in the dispute between Lutherand Erasmus, and in the Philosophy of Nietzche.

Dalia Nurik, Tel Aviv, 2007:

TimeConcept in Ibn Daud Philosophic and Historic Work

GalHerz, Tel Aviv, 2008:

Baruch Kurzweil: Literature as Refugeeand Revenge.

AmosLasker, Tel Aviv, 2008:

Medieval Monitarean Concept: Ideologyor Necessity?

 

PhDStudents:

Ayelet Even Ezra,since 2006, stage B:

Souland Knowledge in the Faculty of Theology in Paris, 1230-1250

RonGilboa, since 2008, stage B:

KabbalisticHermeneutics in the Doctrine of Rabbi Yehuda Ashlag. A PhenomenologicalExamination of Introversion in his Writings

Nurit Golan, Since 2010, stage B:

Art and Science in the14th century: creation descriptions in monumental sculpture in theupper Rheine.

TaysirDaraushe, since 2008, stage A:

Animals in MedievalArabic Literature

Einat Klafter, since 2009, stage A:

The Atypical Treatmentof Popular Devotional Practices and Religious Artifacts: The Book of MargeryKempe,
in its historical and cultural context

 

 

 

MAStudents:

MuhamadJechja, Tel Aviv, since 2004;

Differential Diagnosis in Ibn Al-Jazar

RemyMendelzweig, Tel Aviv, since 2008:

Topicsin Ontology and Epistemology: From Toledo to Albert the Great

VeredGonen, Tel Aviv, since 2008:

Medieval Woman Spirituality betweenLiteracy and Heresy

IritNoylander, Tel Aviv, since 2008:

ThePhilosophy and Ideology of Slavery in Ancient Times in Greece and Rome and atthe Beginning of the New Era in America of Colonial Spain

 

 

 

PUBLICATIONS                                                                         

 

BOOKS & MONOGRAPHS

1.       מןהמנזר אל האוניברסיטה: בין תיאולוגיה לפילוסופיה בימי הביניים, תל אביב: משרדהביטחון, ההוצאה לאור, 1999

2.      "לךדומייה"; מייסטר אקהרט קורא במורה הנבוכים, תל אביב: עם עובד, 2002 .

3.      Y. Schwartz, Gesine Palmer (eds.), "Innerlich bleibtdie Welt eine" Ausgewählte Texte von Franz Rosenzweig über den Islam,Berlin: Philo Verlag, 2003

4.      Schwartz and V. Krech eds., Religious Apologetics –Philosophical Argumentation [Religion in Philosophy and Theology, Vol. 10],Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2004

5.      יוהנס קרמואל לובקוביץ, על האתיאיזם שלהרבנים, תרגמו מלטינית בתוספת מבואות מ. דיבואה, א. וולמן, י. שורץ, הערות לטקסטי' שורץ, ירושלים: מאגנס 2005

6.      נשף מסיכות בעיר האלוהים: פלורליזם וסובלנות בימי הביניים, תלאביב: משרד הבטחון, ההוצאה לאור 2006 

7.     Hillel von Verona, Vom Vollendung der Seele [Sefer tagmule ha-nefesh],  übersetzt und eingeleitet von YossefSchwartz, Freiburg: Herder Verlag 2009 [Herders Bibliothek der Philosophie desMittelaters, Band 17]

8.     Y. Schwartz, A. Kilcher eds., Religious Conversion and Transformation ofKnowledge (Morgen-Glanz:Zeitschrift der Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft, nr. 20), Sulzbach 2010

 

ARTICLES ANDCHAPTERS IN BOOKS

1.                                                                                                                                                                                                              "בין שלילה לשתיקה: הרמב"ם במערב הלטיני", עיון 45(1996), 389 – 406  

2.       “Ecce est locus apud me: Eckharts’ und Maimonides’Raumvorstellung als Begriff des Göttlichen”, Miscellanea Mediaevalia, 25(1997), 348-364.

3.       מבואלסכולסטיקה" ו"מילון מונחים סכולסטי", בתוך: א. קליינברג (עורך), גאולהוכוח, לתולדות הנצרות בימי הביניים, תל אביב, 1999, עמ' 157 -  162; 393 - 407.

4.      “Zwischen Philosophie und Theologie im 12. Jahrhunderts:Halevi, Ibn Daud und Maimonides”, in A. Fidora and A. Niederberger eds., TheRelation between Metaphysics and Theology in the Philosophical Discussion ofthe 12th Century, Turnhout: Brepols, pp. 113-135.

5.      “Three Rings or Three Cheats: Revealed Religion andPluralism between the Middle Ages and the Enlightenment”, in R.Livneh-Freudenthal and E. Reiner eds., Streams into the Sea: Studies inJewish Culture and its Context, Tel Aviv, 2001, pp. 268-282.

6.      “Zeit: Jüdische Philosophie”, Historische Wörterbuch derPhilosophie, Vol. 12, Col. 1220-1222.

7.       “DieSprache des Schweigens. Zwischen Wittgenstein und Maimonides”, Buechner.Zeitschrift für Literatur, Kunst, Kultur 3:10, Oktober 2001. S. 38-47.

8.        "על החילון ועל תלמוד תורה בעולם שחולן", אלפיים, 22(2001), עמ' 78 -  90

9.        “Formen mittelalterlicher Inter-Kulturalitätund ihre gegenwärtige politisch-theologischen Deutungen in der Wissenschaft desJudentums”, in M. Witte ed. Religionskultur – zur Beziehung von Religion undKultur in der Geselschaft, Frankfurt a.M., 2001, pp. 199-220.

10.     “Zionismus alssäkularer Messianismus: Der Fall deutsch-jüdische Intellektuelle”, in: M. Keil(ed.), Die Wehen des Messias: Zeitenwenden in der jüdischen Geschichte,Berlin, 2001, pp. 193-212.

11.    "Mittelalterliches Philosophieren: Zur Säkularisierungder interreligiösen Problematik”, in E. Goodman-Thau ed., Zeit und Welt:Denken zwischen Philosophie und Religion, Heidelberg: Carl Winter Verlag,2002, 185-205.

12.    "ההרמנויטיקההמיימונית והמסורת הסכולסטית", דעת, 50 - 52 (תשס"ג), עמ' 153 -182

13.     “’Likethe Turtledove at the Thought of His Homeland’: Aspects of Exile as a UniversalParadigm in Medieval Thought”, Truma: Zeitschrift der Hochschule für jüdischeStudien Heidelberg, 12 (2002), pp. 79 - 96.

14.    Zwischen Pluralismus und Toleranz: Zur Säkularisierungder Inter-religiösenProblematik im Übergang vom Spätmittelalter zur früheren Neuzeit,in: : J. Mattern (ed.), EinBruch derWirklichkeit: Die Realität der Moderne zwischen Säkularisierung undEntsäkularisierung, Berlin, 2002, 73-99.

15.    "הפילוסופיהבוויכוח הדת: בין ימי הביניים לעת החדשה", ביקורת ופרשנות, 37(תשס"ג), עמ' 85 - 108.

16.    And S. Sabin, “Warum soll der Mensch nur eine Richtunghaben?”, Schweizer Monatshefte 82 (2002), pp. 64-67.

17.    "על כן מתפלל אני לאלוהיםשיעשני ריק מאלוהים": שתי דרשות של מייסטר אקהרט בתרגום לעברית, תרגום ומבוא,אלפיים 24, עמ' 28 - 41 .

18.    “Causa Materialis: Solomon Maimon, Moses ben Maimon and thePossibility of Philosophical Transmision”, in G. Freudental ed., SalomonMaimon: Rational Dogmatism and Empirical Skepticism, Dordrecht: KluverAcademic Publishers 2003, pp. 125-143.

19.    Lexikon jüdischer Philosophen, eds.A. B. Kilcher und O. Fraisse unter Mitarbeit von Y. Schwartz, Stuttgart:Verlag J.B. Metzler, 2003: “Zur Geschichte der jüdischen Philosophie” (pp.XIX-XXIII), “Isaac Israeli” (pp. 5-8), “Salomon Ibn Gabirol” (pp. 19-22),“Jehuda Halevi” (pp. 24-28), “Moshe ben Maimon” (pp. 42-46), “Hillel ben Shmuelaus Verona” (pp. 74-76).

20.    “Interreligiöses Gespräch im Exil: der Fall Palestina –Israel”, in T. Schreijäck (ed.), Religionsdialog im Kulturwandel, Münster 2003,pp. 91–102.

21.     “From BrokenSpeculation to Accords of Eternity: Adorno, Benjamin and Scholem”, in M.Zuckermann ed., Theodor W. Adorno: Philosoph des beschädigten Lebens, Göttingen2004, pp. 131-139.

22.    "Über den (missverstandenen) göttlichen Namen:sprachliche Momente negativer Theologie im Mittelalter", in J. Albrecht etal. eds., Kultur Nicht Verstehen: Produktives Nichtverstehen und Verstehen alsGestaltung, Zuerich: Edition Voldemeer 2004, pp. 149-160.

23.    "יקובגוטמן: הפילוסופיה של ימי הביניים כמפעל רב-תרבותי", תעודה 20(תשס"ה), עמ' 275—297

24.    “Meister Eckharts Schriftauslegungals maimonidisches Projekt”, in G. K. Hasselhoff and O. Fraisse eds., MosesMaimonides (1138-1204) - His Religious, Scientific, and PhilosophicalWirkungsgeschichte in Different Cultural Contexts (Ex Oriente Lux: Rezeptionenund Exegesen als Traditionskritik, vol. 4), Würzburg: Ergon Verlag, pp. 173-208

25.    “Einleitung: Die Sprache derApologetik”, in Y. Schwartz and V. Krech eds., Religious Apologetics –Philosophical Argumentation [Religion in Philosophy and Theology, Vol. 10],Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2004, pp. 3-8.

26.    “In the Name of the One and of the Many: Augustine and theShaping of Christian Identity”, in Y.Schwartz and V. Krech eds., Religious Apologetics – Philosophical Argumentation[Religion in Philosophy and Theology, Vol. 10], Tübingen: Mohr Siebeck Verlag,2004, pp. 49-68.

27.    “Die Seelenlehre des Hillel aus Verona: AristotelischePsychologie zwischen Maimonismus und Thomismus”, in M. Lutz-Bachmann et al.eds., Knowledge and Science: Problems of Epistemology in Medieval Philosophy,Berlin: Akademie Verlag 2004, pp. 253-264.

28.    „ZwischenEinheitsmetaphysik und Einheitshermeneutik: Eckharts Maimonideslektüre und dasDatierungsproblem des Opus tripartitum“, in A. Speer ed., Meister Eckhart inErfurt in (Miscellanea Mediaevalia 32), Berlin – New York: Walter deGruyter 2005, pp. 259-279.

29.    “Salomon Ibn Gabirol: Zwischen Schöpfungsmythologie undGeheimnis der Einheit”, in R. G. Khoury, J. Halfwassen eds., Platonismus imOrient und Okzident, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2005, pp.141-160.

30.   "Formen des JüdischenFundamentalismus im Nahost-Konflikt”, in S. Alkier, H. Deuser, G. Linde eds.,Religiöser Fundamentalismus: Analysen und Kritiken, Tübingen: Francke Verlag2005, pp. 179-190.

31.    “Martin Buber and Gustav Landauer: The Politicization of theMystical”, in M. Zank ed., Martin Buber: NeuePerspektiven/New Perspectives, Tübingen: Mohr Siebeck 2006, pp.205-219.

32.    "Ernst Cassirer on Nicholas of cusa. Betweenconjectural Knowledge and Religious Pluralism", in J. A. Barash ed., TheSymbolic Construction of Reality. The Legacy of Ernst Cassirer, Chicago andLondon: The University of Chicago Press 2008, pp. 17-39.

33.    “Kabbala alsAtheismus? Die Kabbala Denudata und die religiöse Krise des 17. Jahrhunderts“, Morgen-Glanz:Zeitschrift der Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft 16 (2006), pp.259-284.

34.    אימננציה, טרנסצנדנציה ואתיאיזם: הוויכוחעל הקבלה במאה ה-17", דעת 57-59 (2006), עמ' 179-200

35.     “The Star ofAbundance: Rebuilding the European Fortress”, Rosenzweig Yearbook 2(2007), pp. 219-225.

36.     " 'לו רק נרפאתי מאהבתך': המיסטיקנית והצלב", בתוך ש'בידרמן, ר' לזר (עורכים), תשוקה, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד 2007, עמ'177 193

37.    “DasErschrecken von Rabbi Jechiel: Von der rationalen Macht und der Macht derRationalität”, in Gesine Palmer (Hrsg.), Fragen nach dem einen Gott. DieMonotheismusdebatte im Kontext, Tübingen: Mohr Siebeck 2007, S. 217-228.

38.   “Die verschiedenen Gesichter des einen Gottes: Monotheismus,Offenbarung und Pluralismus zwischen Prämoderne, Moderne und Postmoderne”, inAlexander Fidora (ed.), Philosophische Gotteslehre Heute, Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008, pp. 145 – 167.

39.  “On Rabinic Atheism: Caramuel’s Critique of Cabala”, in Petr Dvořak

Jacob Schmutz (eds.), JuanCaramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath, Prague: Filosofia 2008,pp. 129-145.

40.    “The Esoteric and Inter-Religious Aspects of the relationPhilosophy/Kabbalah in Late Medieval and Early Modern Europe”, StudiaJudaica 16 (2008), 126-143.

41.     הפוליטיזציהשל המיסטיקה:מייסטר אקהרט בהגות הגרמנית החדשה, זמנים 103 (2008), עמ' 54 - 61

42.  "On the two sides of the Judaeo-Christian Anti-MuslimFront: Franz Rosenzweig and Muhammad Asad”,Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 37 (2009), pp.63-77.

43.  "מגיה,פילוסופיה וקבלה: הפרשנות המיסטית והמאגית של מורה הנבוכים בימי הבינייםהמאוחרים", דעת  64 – 65(2009), עמ' 99 – 132.   

44.  "Die Frage nach dem Ursprung der Kabbala im Denken des17. Jahrhundert", in Ulrich Heinen (ed.) Welche Antike? KonkurrierendeRezeptionen des Altertums im Barock, Wiesbaden: Harrassowitz 2009(Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung), (pp. 11)

45.  “Meister Eckhart: Vernacular Theology and InterculturalDiscourse", in Klaus Hödl (ed.), Kulturelle Grenzräume im jüdischenKontext, Innsbruck: Studienverlag 2008, pp. 9 – 32.

46.  "Divine Law and Human Justification in MedievalJewish-Christian Polemic”, in: M. Lutz-Bachmann/A. Fidora/A. Wagner eds., Lex und Ius: Beiträge zum Grundlegung desRechts in der Philosophie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Frommann-Holzboog 2010, pp. 121 –147.

47.  "Vernunft, Offenbarung und Verborgenheit: Derinterreligiöse Streit über das Arcanum im Spätmittelalter", in A.B. Kilcher / P. Theisohn (eds.), Die Enzyklopädik der Esoterik.Allwissenheitsmythen und universalwissenschaftliche Modelle in der Esoterik derNeuzeit, München: Wilhelm Fink 2010, pp. 123 – 140.

48.  "Final Phases of Medieval Hebraism: Jews and Christiansbetween Bible Exegesis, Talmud and Maimonidean Philosophy", in: AndreasSpeer/David Wirmer (eds.), 1308 [Miscelanea mediaevalia 35], Berlin–New York: W. de Gruyter 2010, pp. 269 – 285.

49.  “Eineneuthomistisch-christliche Brücke zum jüdischen Mittelalter. Jacob GuttmannsDarstellung jüdischer und christlicher Philosophien im Mittelalter, in Görge K.Hasselhoff ed., Die Entdeckung des Christentums in der Wissenschaft desJudentums  (Studia JudaicaForschungen zur Wissenschaft des Judentums, Bd. 54), Berlin–New York: W. de Gruyter 2010, pp. 239 – 262.

 

Accepted for publication:

1.     “Die jüdische Philosophie”, inP. Schulthess, C. Flühler eds., Grundriss der Geschichte der Philosophie,Vol. 3 [Philosophie des Mittelalters: 13. Jahrhundert], Chap. 3.8.F (pp. 7)

2.     “Amos Funkenstein”, in AlbrechtClassen ed., Handbook of Medieval Studies, De Gruyter. [pp. 4]

3.     “Martin Grabmmann”, in AlbrechtClassen ed., Handbook of Medieval Studies, De Gruyter. [pp. 6]

4.     “Imagesof Revelation and Spaces of Knowledge, TheJew, the Christian and the Christian-Jew: Jewish Apostates as CulturalMediators in Medieval Spain”, in A. Fidora and M. Tischlereds., Christian North – Moslem South,Aschendorff [pp. 35]

5.      “Kabbalah and Conversion: Caramuel and Ciantes on Kabbalah asa Means for the Conversion of the Jews” [pp.15]

6.      “Gustav Landauer and Gerhard scholem:Anarchism, Scepticism and Mysticism”, in P. Mendes-Flohr (ed.), GustavLandauer: Anarchism and Judaism, Syracuse.

7.     “Imagesof Revelation and Spaces of Knowledge, TheJew, the Christian and the Christian-Jew: Jewish Apostates as CulturalMediators in Medieval Spain”, in A. Fidora and M. Tischlereds., Christian North – Moslem South,Aschendorff [forthcoming, pp. 35].

 

Book Reviews in ScientificMagazines:

1.     ביקורת:מ. הלברטל, "סתר וגילוי: הסוד וגבולותיו במסורת היהודית בימי הביניים", ציוןסח (תשס"ג), עמ' 112—120

2.      S. Sabin, Y. Schwartz, “Über Funktionund Funktionalisierung von Religion in der gegenwärtigen Gesellschaft”, ImGespräch 8 (2004), pp. 85-88.

3.      ביקורת: אברהם מלמד, על כתפי ענקים, ציון70 (תשס"ה), עמ' 559—565

4.      “Marcel Poorthuis & Joshua Schwartz (eds.), Saints andRole Models in Judaism and Christianity”, Zion 72 (2007), pp. 231-236.

5.      “Yotam Hotam, Moderne Gnosis und Zionismus. Kulturkrise, Lebensphilosophie undnationaljüdisches Denken”, Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte36 (2008), 335-338

6.      יהדות:סוגיות, קטעים, פנים, זהויות. ספר רבקה, עורכים חביבה פדיה ואפרים מאיר, דעת 64 –65, תשס"ט

 

EDITING AND TRANSLATING

2.   וולמן, אהבת אלוהים: אהבה נוצרית, תיאולוגיה ופילוסופיה במשנתושל תומס אקווינס, עריכה מדעית י' שורץ וא' אבן עזרא, עם מבוא מאת י' שורץ, תלאביב: רסלינג 2005

3.   ק"ג יונג, פסיכולוגיה ודת, תרגם י' ספיר, עריכה מדעית י'שורץ, עם מבוא מאת י' שורץ  ונ'פויירשטיין-שוורץ, תל-אביב: רסלינג 2005

4.       ק"ג יונג, תשובה לאיוב,עריכה מדעית ומבוא (עמ' 7 - 18), תל אביב: רסלינג 2005

5.      זיגמונד פרויד קרל גוסטב יונג. חליפת מכתבים (1906 - 1914),עריכה מדעית, תל אביב: רסלינג 2008

6.      זיגמונד פרויד, הבדיחה ויחסה ללא מודע, תל אביב: רסלינג 2008

 

OTHER PUBLICATIONS

1.      "שלושטבעות או שלושה רמאים", פנים, 8 (1999), עמ' 86 -  94

2.     AndS. Sabin, “Die Pflicht ist klar”: Leben und Werk des Rabbiners undReligionsphilosophen Leo Baeck , Büchner, Zeitschrift fuerLiteratur, Kunst, Kultur 3:9, September 2001, pp. 65-67.

3.      And S. Sabin, “Auf der Suche nach der vollkommenenPhantasie. Buechner. Zeitschrift fuer Literatur, Kunst, Kultur. 3:10,Oktober 2001. pp. 70-73.

4.      S. Sabin, Y. Schwartz, Seelengrund auf Seinsgrund: GustavLandauers Shakspeare-Studien und seine Übersetzung des Meister Eckhart, Berlin2003

 

פרסומים

PUBLICATIONS                                                                         

 

BOOKS & MONOGRAPHS

1.       מןהמנזר אל האוניברסיטה: בין תיאולוגיה לפילוסופיה בימי הביניים, תל אביב: משרד הביטחון, ההוצאה לאור, 1999

2.      "לך דומייה"; מייסטר אקהרט קורא במורה הנבוכים, תל אביב: עם עובד, 2002 .

3.      Y. Schwartz, Gesine Palmer (eds.), "Innerlich bleibtdie Welt eine" Ausgewählte Texte von Franz Rosenzweig über den Islam,Berlin: Philo Verlag, 2003

4.      Schwartz and V. Krech eds., Religious Apologetics –Philosophical Argumentation [Religion in Philosophy and Theology, Vol. 10],Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2004

5.      יוהנס קרמואל לובקוביץ, על האתיאיזם שלהרבנים, תרגמו מלטינית בתוספת מבואות מ. דיבואה, א. וולמן, י. שורץ, הערות לטקסטי' שורץ, ירושלים: מאגנס 2005

6.      נשף מסיכות בעיר האלוהים: פלורליזם וסובלנות בימי הביניים, תלאביב: משרד הבטחון, ההוצאה לאור 2006 

7.     Hillel von Verona, Vom Vollendung der Seele [Sefer tagmule ha-nefesh],  übersetzt und eingeleitet von YossefSchwartz, Freiburg: Herder Verlag 2009 [Herders Bibliothek der Philosophie desMittelaters, Band 17]

8.     Y. Schwartz, A. Kilcher eds., Religious Conversion and Transformation ofKnowledge (Morgen-Glanz:Zeitschrift der Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft, nr. 20), Sulzbach 2010

 

ARTICLES ANDCHAPTERS IN BOOKS

1.                                                                                                                                                                                                              "בין שלילה לשתיקה: הרמב"ם במערב הלטיני", עיון 45(1996), 389 – 406  

2.       “Ecce est locus apud me: Eckharts’ und Maimonides’Raumvorstellung als Begriff des Göttlichen”, Miscellanea Mediaevalia, 25(1997), 348-364.

3.       מבואלסכולסטיקה" ו"מילון מונחים סכולסטי", בתוך: א. קליינברג (עורך), גאולהוכוח, לתולדות הנצרות בימי הביניים, תל אביב, 1999, עמ' 157 -  162; 393 - 407.

4.      “Zwischen Philosophie und Theologie im 12. Jahrhunderts:Halevi, Ibn Daud und Maimonides”, in A. Fidora and A. Niederberger eds., TheRelation between Metaphysics and Theology in the Philosophical Discussion ofthe 12th Century, Turnhout: Brepols, pp. 113-135.

5.      “Three Rings or Three Cheats: Revealed Religion andPluralism between the Middle Ages and the Enlightenment”, in R.Livneh-Freudenthal and E. Reiner eds., Streams into the Sea: Studies inJewish Culture and its Context, Tel Aviv, 2001, pp. 268-282.

6.      “Zeit: Jüdische Philosophie”, Historische Wörterbuch derPhilosophie, Vol. 12, Col. 1220-1222.

7.       “DieSprache des Schweigens. Zwischen Wittgenstein und Maimonides”, Buechner.Zeitschrift für Literatur, Kunst, Kultur 3:10, Oktober 2001. S. 38-47.

8.        "על החילון ועל תלמוד תורה בעולם שחולן", אלפיים, 22(2001), עמ' 78 -  90

9.        “Formen mittelalterlicher Inter-Kulturalitätund ihre gegenwärtige politisch-theologischen Deutungen in der Wissenschaft desJudentums”, in M. Witte ed. Religionskultur – zur Beziehung von Religion undKultur in der Geselschaft, Frankfurt a.M., 2001, pp. 199-220.

10.     “Zionismus alssäkularer Messianismus: Der Fall deutsch-jüdische Intellektuelle”, in: M. Keil(ed.), Die Wehen des Messias: Zeitenwenden in der jüdischen Geschichte,Berlin, 2001, pp. 193-212.

11.    "Mittelalterliches Philosophieren: Zur Säkularisierungder interreligiösen Problematik”, in E. Goodman-Thau ed., Zeit und Welt:Denken zwischen Philosophie und Religion, Heidelberg: Carl Winter Verlag,2002, 185-205.

12.    "ההרמנויטיקההמיימונית והמסורת הסכולסטית", דעת, 50 - 52 (תשס"ג), עמ' 153 -182

13.     “’Likethe Turtledove at the Thought of His Homeland’: Aspects of Exile as a UniversalParadigm in Medieval Thought”, Truma: Zeitschrift der Hochschule für jüdischeStudien Heidelberg, 12 (2002), pp. 79 - 96.

14.    Zwischen Pluralismus und Toleranz: Zur Säkularisierungder Inter-religiösenProblematik im Übergang vom Spätmittelalter zur früheren Neuzeit,in:: J. Mattern (ed.), EinBruch derWirklichkeit: Die Realität der Moderne zwischen Säkularisierung undEntsäkularisierung, Berlin, 2002, 73-99.

15.    "הפילוסופיהבוויכוח הדת: בין ימי הביניים לעת החדשה", ביקורת ופרשנות, 37(תשס"ג), עמ' 85 - 108.

16.    And S. Sabin, “Warum soll der Mensch nur eine Richtunghaben?”, Schweizer Monatshefte 82 (2002), pp. 64-67.

17.    "על כן מתפלל אני לאלוהיםשיעשני ריק מאלוהים": שתי דרשות של מייסטר אקהרט בתרגום לעברית, תרגום ומבוא,אלפיים 24, עמ' 28 - 41 .

18.    “Causa Materialis: Solomon Maimon, Moses ben Maimon and thePossibility of Philosophical Transmision”, in G. Freudental ed., SalomonMaimon: Rational Dogmatism and Empirical Skepticism, Dordrecht: KluverAcademic Publishers 2003, pp. 125-143.

19.    Lexikon jüdischer Philosophen, eds.A. B. Kilcher und O. Fraisse unter Mitarbeit von Y. Schwartz, Stuttgart:Verlag J.B. Metzler, 2003: “Zur Geschichte der jüdischen Philosophie” (pp.XIX-XXIII), “Isaac Israeli” (pp. 5-8), “Salomon Ibn Gabirol” (pp. 19-22),“Jehuda Halevi” (pp. 24-28), “Moshe ben Maimon” (pp. 42-46), “Hillel ben Shmuelaus Verona” (pp. 74-76).

20.    “Interreligiöses Gespräch im Exil: der Fall Palestina –Israel”, in T. Schreijäck (ed.), Religionsdialog im Kulturwandel, Münster 2003,pp. 91–102.

21.     “From BrokenSpeculation to Accords of Eternity: Adorno, Benjamin and Scholem”, in M.Zuckermann ed., Theodor W. Adorno: Philosoph des beschädigten Lebens, Göttingen2004, pp. 131-139.

22.    "Über den (missverstandenen) göttlichen Namen:sprachliche Momente negativer Theologie im Mittelalter", in J. Albrecht etal. eds., Kultur Nicht Verstehen: Produktives Nichtverstehen und Verstehen alsGestaltung, Zuerich: Edition Voldemeer 2004, pp. 149-160.

23.    "יקובגוטמן: הפילוסופיה של ימי הביניים כמפעל רב-תרבותי", תעודה 20(תשס"ה), עמ' 275—297

24.    “Meister Eckharts Schriftauslegungals maimonidisches Projekt”, in G. K. Hasselhoff and O. Fraisse eds., MosesMaimonides (1138-1204) - His Religious, Scientific, and PhilosophicalWirkungsgeschichte in Different Cultural Contexts (Ex Oriente Lux: Rezeptionenund Exegesen als Traditionskritik, vol. 4), Würzburg: Ergon Verlag, pp. 173-208

25.    “Einleitung: Die Sprache derApologetik”, in Y. Schwartz and V. Krech eds., Religious Apologetics –Philosophical Argumentation [Religion in Philosophy and Theology, Vol. 10],Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2004, pp. 3-8.

26.    “In the Name of the One and of the Many: Augustine and theShaping of Christian Identity”, in Y.Schwartz and V. Krech eds., Religious Apologetics – Philosophical Argumentation[Religion in Philosophy and Theology, Vol. 10], Tübingen: Mohr Siebeck Verlag,2004, pp. 49-68.

27.    “Die Seelenlehre des Hillel aus Verona: AristotelischePsychologie zwischen Maimonismus und Thomismus”, in M. Lutz-Bachmann et al.eds., Knowledge and Science: Problems of Epistemology in Medieval Philosophy,Berlin: Akademie Verlag 2004, pp. 253-264.

28.    „ZwischenEinheitsmetaphysik und Einheitshermeneutik: Eckharts Maimonideslektüre und dasDatierungsproblem des Opus tripartitum“, in A. Speer ed., Meister Eckhart inErfurt in (Miscellanea Mediaevalia 32), Berlin – New York: Walter deGruyter 2005, pp. 259-279.

29.    “Salomon Ibn Gabirol: Zwischen Schöpfungsmythologie undGeheimnis der Einheit”, in R. G. Khoury, J. Halfwassen eds., Platonismus imOrient und Okzident, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2005, pp.141-160.

30.   "Formen des JüdischenFundamentalismus im Nahost-Konflikt”, in S. Alkier, H. Deuser, G. Linde eds.,Religiöser Fundamentalismus: Analysen und Kritiken, Tübingen: Francke Verlag2005, pp. 179-190.

31.    “Martin Buber and Gustav Landauer: The Politicization of theMystical”, in M. Zank ed., Martin Buber: NeuePerspektiven/New Perspectives, Tübingen: Mohr Siebeck 2006, pp.205-219.

32.    "Ernst Cassirer on Nicholas of cusa. Betweenconjectural Knowledge and Religious Pluralism", in J. A. Barash ed., TheSymbolic Construction of Reality. The Legacy of Ernst Cassirer, Chicago andLondon: The University of Chicago Press 2008, pp. 17-39.

33.    “Kabbala alsAtheismus? Die Kabbala Denudata und die religiöse Krise des 17. Jahrhunderts“, Morgen-Glanz:Zeitschrift der Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft 16 (2006), pp.259-284.

34.    אימננציה, טרנסצנדנציה ואתיאיזם: הוויכוחעל הקבלה במאה ה-17", דעת 57-59 (2006), עמ' 179-200

35.     “The Star ofAbundance: Rebuilding the European Fortress”, Rosenzweig Yearbook 2(2007), pp. 219-225.

36.     " 'לו רק נרפאתי מאהבתך': המיסטיקנית והצלב", בתוך ש'בידרמן, ר' לזר (עורכים), תשוקה, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד 2007, עמ'177 193

37.    “DasErschrecken von Rabbi Jechiel: Von der rationalen Macht und der Macht derRationalität”, in Gesine Palmer (Hrsg.), Fragen nach dem einen Gott. DieMonotheismusdebatte im Kontext, Tübingen: Mohr Siebeck 2007, S. 217-228.

38.   “Die verschiedenen Gesichter des einen Gottes: Monotheismus,Offenbarung und Pluralismus zwischen Prämoderne, Moderne und Postmoderne”, inAlexander Fidora (ed.), Philosophische Gotteslehre Heute, Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008, pp. 145 – 167.

39.  “On Rabinic Atheism: Caramuel’s Critique of Cabala”, in Petr Dvořak

Jacob Schmutz (eds.), JuanCaramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath, Prague: Filosofia 2008,pp. 129-145.

40.    “The Esoteric and Inter-Religious Aspects of the relationPhilosophy/Kabbalah in Late Medieval and Early Modern Europe”, StudiaJudaica 16 (2008), 126-143.

41.     הפוליטיזציהשלהמיסטיקה:מייסטר אקהרט בהגות הגרמנית החדשה, זמנים 103 (2008), עמ' 54 - 61

42.  "On the two sides of the Judaeo-Christian Anti-MuslimFront: Franz Rosenzweig and Muhammad Asad”,Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 37 (2009), pp.63-77.

43.  "מגיה,פילוסופיה וקבלה: הפרשנות המיסטית והמאגית של מורה הנבוכים בימי הבינייםהמאוחרים", דעת  64 – 65(2009), עמ' 99 – 132.   

44.  "Die Frage nach dem Ursprung der Kabbala im Denken des17. Jahrhundert", in Ulrich Heinen (ed.) Welche Antike? KonkurrierendeRezeptionen des Altertums im Barock, Wiesbaden: Harrassowitz 2009(Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung), (pp. 11)

45.  “Meister Eckhart: Vernacular Theology and InterculturalDiscourse", in Klaus Hödl (ed.), Kulturelle Grenzräume im jüdischenKontext, Innsbruck: Studienverlag 2008, pp. 9 – 32.

46.  "Divine Law and Human Justification in MedievalJewish-Christian Polemic”, in: M. Lutz-Bachmann/A. Fidora/A. Wagner eds., Lex und Ius: Beiträge zum Grundlegung desRechts in der Philosophie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Frommann-Holzboog 2010, pp. 121 –147.

47.  "Vernunft, Offenbarung und Verborgenheit: Derinterreligiöse Streit über das Arcanum im Spätmittelalter", in A.B. Kilcher / P. Theisohn (eds.), Die Enzyklopädik der Esoterik.Allwissenheitsmythen und universalwissenschaftliche Modelle in der Esoterik derNeuzeit, München: Wilhelm Fink 2010, pp. 123 – 140.

48.  "Final Phases of Medieval Hebraism: Jews and Christiansbetween Bible Exegesis, Talmud and Maimonidean Philosophy", in: AndreasSpeer/David Wirmer (eds.), 1308 [Miscelanea mediaevalia 35], Berlin–New York:W. de Gruyter 2010, pp. 269 – 285.

49.  “Eine neuthomistisch-christliche Brücke zum jüdischen Mittelalter. Jacob Guttmanns Darstellung jüdischer und christlicher Philosophien im Mittelalter, in Görge K.Hasselhoff ed., Die Entdeckung des Christentums in der Wissenschaft desJudentums  (Studia JudaicaForschungen zur Wissenschaft des Judentums, Bd. 54), Berlin–New York:W. de Gruyter 2010, pp. 239 – 262.

 

Acceptedfor publication:

1.     “Die jüdische Philosophie”, inP. Schulthess, C. Flühler eds., Grundriss der Geschichte der Philosophie,Vol. 3 [Philosophie des Mittelalters: 13. Jahrhundert], Chap. 3.8.F (pp. 7)

2.     “Amos Funkenstein”, in AlbrechtClassen ed., Handbook of Medieval Studies, De Gruyter. [pp. 4]

3.     “Martin Grabmmann”, in AlbrechtClassen ed., Handbook of Medieval Studies, De Gruyter. [pp. 6]

4.     “Imagesof Revelation and Spaces of Knowledge, TheJew, the Christian and the Christian-Jew: Jewish Apostates as CulturalMediators in Medieval Spain”, in A. Fidora and M. Tischlereds., Christian North – Moslem South,Aschendorff [pp. 35]

5.      “Kabbalah and Conversion: Caramuel and Ciantes on Kabbalah asa Means for the Conversion of the Jews” [pp.15]

6.      “Gustav Landauer and Gerhard scholem:Anarchism, Scepticism and Mysticism”, in P. Mendes-Flohr (ed.), GustavLandauer: Anarchism and Judaism, Syracuse.

7.     “Imagesof Revelation and Spaces of Knowledge, The Jew, the Christian and the Christian-Jew: Jewish Apostates as CulturalMediators in Medieval Spain”, in A. Fidora and M. Tischlereds., Christian North – Moslem South,Aschendorff [forthcoming, pp. 35].

 

Book Reviews in ScientificMagazines:

1.     ביקורת:מ. הלברטל, "סתר וגילוי: הסוד וגבולותיו במסורת היהודית בימי הביניים", ציוןסח (תשס"ג), עמ' 112—120

2.      S. Sabin, Y. Schwartz, “Über Funktionund Funktionalisierung von Religion in der gegenwärtigen Gesellschaft”, ImGespräch 8 (2004), pp. 85-88.

3.      ביקורת: אברהם מלמד, על כתפי ענקים, ציון70 (תשס"ה), עמ' 559—565

4.      “Marcel Poorthuis & Joshua Schwartz (eds.), Saints andRole Models in Judaism and Christianity”, Zion 72 (2007), pp. 231-236.

5.      “Yotam Hotam, Moderne Gnosis und Zionismus. Kulturkrise, Lebensphilosophie undnationaljüdisches Denken”, Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte36 (2008), 335-338

6.      יהדות:סוגיות, קטעים, פנים, זהויות. ספר רבקה, עורכים חביבה פדיה ואפרים מאיר, דעת 64 –65, תשס"ט

 

EDITING AND TRANSLATING

2.   וולמן, אהבת אלוהים: אהבה נוצרית, תיאולוגיה ופילוסופיה במשנתושל תומס אקווינס, עריכה מדעית י' שורץ וא' אבן עזרא, עם מבוא מאת י' שורץ, תלאביב: רסלינג 2005

3.   ק"ג יונג, פסיכולוגיה ודת, תרגם י' ספיר, עריכה מדעית י'שורץ, עם מבוא מאת י' שורץ  ונ'פויירשטיין-שוורץ, תל-אביב: רסלינג 2005

4.       ק"ג יונג, תשובה לאיוב,עריכה מדעית ומבוא (עמ' 7 - 18), תל אביב: רסלינג 2005

5.      זיגמונד פרויד קרל גוסטב יונג. חליפת מכתבים (1906 - 1914),עריכה מדעית, תל אביב: רסלינג 2008

6.      זיגמונד פרויד, הבדיחה ויחסה ללא מודע, תל אביב: רסלינג 2008

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive