פרופ' יעל דר

סגל אקדמי בכיר בהתכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער
התכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער סגל אקדמי בכיר
פרופ' יעל דר
טלפון פנימי: 03-6408410
משרד: גילמן, 491

מחקר

פרופ' יעל דר היא פרופ' חבר בתכנית למחקר תרבות הילד והנוער בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל-אביב. 

מינויים אקדמיים

מחקריי עוסקים בהיסטוריה התרבותית של היישוב היהודי בפלשתינה ובמדינת ישראל בעשוריה הראשונים מפרספקטיבה בין-דורית: במשנה רבת הפנים שמבוגרים בחרו להנחיל לבני הדור הצעיר בתקופה זו של טלטלה ושינוי.

בספרי ומספסל הלימודים לוקחנו: היישוב לנוכח שואה ולקראת מדינה בספרות הילדים הארץ-ישראלית, 1948-1939 (דר 2006) בחנתי ספרים ועיתונות כתובה אשר נכתבו ופורסמו עבור ילדי היישוב במהלך מלחמת העולם השנייה ועד להקמתה של מדינת ישראל. הצבעתי על  תמורות דרמטיות  בנרטיב-העל שסופר לילדים במהלך התקופה, והראיתי שדווקא בשנים קשות אלה, הכתיבה לילדים הייתה  פתוחה יותר לדון בנושאים שהשיח הציבורי התקשה לעסוק בהם.

ספרי הבא, קנון בכמה קולות: ספרות הילדים של תנועת העבודה, 1950-1930 (דר 2013), התמקד במוסדות הפוליטיים אשר פעלו ליצירת קאנון עברי ראשון לילדים. הספר חושף את הקולות הרבים והסותרים לעתים שהשמיעה תנועת העבודה ההגמונית באוזני הדור הצעיר בתקופת היישוב. הראיתי בו כיצד  בצד התוכן הפוליטי הרשמי והנחוש של התנועה, שהניח קונפורמיזם של קוראיו הנאמנים (בבחינת "נעשה ונשמע"), טופח גם העיקרון המהפכני עצמו, שנבנה על חתרנות של צעירים, והניח לכן קריאה ביקורתית ואף מתנגדת.

בשנים האחרונות עסקתי בשאלה כיצד בעשורים הראשונים של המדינה נרתם שדה ספרות הילדים להכתבת אתוס לאומי חדש. זאת, מתוך ההנחה שהילדים יקדימו את המבוגרים באימוץ האתוס הלאומי החדש ויהוו לכן סוכני שינוי אפקטיביים (המחקר נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע, 102/13).

​ספרי האחרון, The Nation and the Child: Nation-Building in Hebrew Children's Literature, 1930-1970(Darr 2018)  מציג את תוצאות המחקר, כחלק מדיון רחב היקף בתפקידה ומעורבותה הפעילה של ספרות הילדים העברית בפרויקט בינוי האומה הציוני.         

פרסים ומלגות

פרסומים נבחרים

ספרים:

דר, יעל. קנון בכמה קולות: ספרות הילדים של תנועת העבודה, 1950-1930. יד יצחק בן-צבי: ירושלים, 2013.

[Yael Darr.  A Canon of Many Voices: Forming a Labor Movement Canon for Children in Pre-State Israel. Yad Izhak Ben-Zvi: Jerusalem, 2013].

 

דר, יעל. ומספסל הלימודים לוקחנו: היישוב לנוכח שואה ולקראת מדינה בספרות הילדים הארץ-ישראלית, 1948-1939. מאגנס: ירושלים, 2006.

[Yael Darr. Called Away From Our School-Desks: The Yishuv in the Shadow of the Holocaust and in Anticipation of Statehood in Children's Literature of Eretz Israel, 1939-1948. Magnes Press: Jerusalem, 2006].

 

Darr, Yael. The Nation and the Child: Nation Building in Hebrew Children’s Literature, 1930–1970. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2018.

 

מאמרים:

Darr, Yael.  “Nation-Building and Children's Literary Canons: The Israeli Test Case”. In Bettina Kümmerling-Meibauer & Anja Müller (eds.) Canon Constitution and Canon Change in Children's Literature. New York and London: Routledge, 2017, 23-38.

 

דר, יעל, 2017. "שיפוצים בבניין בן חמש הקומות: שלוש קריאות תקופתיות ב"דירה להשכיר" מאת לאה גולדברג", עיונים בתקומת ישראל, 27, עמ' 196-174

Yael Darr. Renovations in a Five-Story Building: Three Different Readings of Lea Goldberg's 'A Flat for Rent'. Iyunim Bitkumat Israel 27, 2017, pp. 174-196.

 

דר, יעל, אביב 2016. "כחלוצים לפני המחנה הצעיר: שני דגמי חלוציות מתחרים בגירסא דינקותא של השומר הצעיר". ישראל, כרך 23,  332-315

Yael Darr. "Two Competing Avant-Guard Models in the inter-Generational discourse of Hashomer-Hatzair", Israel 23, Spring 2016, 315-332.

 

Darr, Yael. “Picture-Books and Politics: Israeli Children's Picture-Books during the Shift from Pre-State to Statehood”,  Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education, Katedra Wczesnej Edukacji UWM, Poland, (3) 43 2016, 36-47.

 

יעל דר. "מה לפירוק הפלמ"ח ולסיפורי ילדים? משה שמיר ויגאל מוסינזון כותבים לילדים על רקע והיריבות הפוליטית בין מפא"י ומפ"ם במלחמת העצמאות". מרדכי בר-און ומאיר חזן (עורכים). פוליטיקה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות. יד יצחק בן-צבי: ירושלים, 2014, 580-598.

[Yael Darr. "What does the Disbanding of the Palmach Have to do with Children's Stories?  Moshe Shamir and Yigal Mosinson Write for Children during the 1948 War". Mordechai Bar-On and Meir Chazan (eds.) Politics in Wartime: Studies on the Civilian Society during the Israeli War of Independence. Yad Izhak Ben-Zvi: Jerusalem, 2014, 580-598].

 

דר, יעל. "שדות הקרב האחרים של 'המלחמה העולמית הגדולה': נחום גוטמן מכתיב זיכרון מלחמה קנוני ראשון לילדים, זמנים 126, אביב 2014,  121-110

[Yael Darr.  "The Great War and its other battle-fields: Nahum Gutman dictates a first canonical memory of the war to children", Zmanim 126, Spring 2014, 110-121].

 

Darr, Yael. "Nominating a children’s national poet: The belated canonization of Chaim Nachman Bialik in Hebrew hegemonic children’s culture", Kinder- und Jugendliteraturforschung international: Ansichten und Aussichten  ("Children's and Young Adult's Literature Research International: Opinions and Outlooks"), Peter Lang Publishing, 2014, 275-288.

 

דר, יעל. "כשהמגויס היה יפה, והיפה – מגויס: ערעור ההנחה על מאבק מובנה בין "הפוליטי" לבין "היפה לעצמו" בעיתונות הילדים הפועלית בטרם מדינה." קשר, 44, חורף 2013, 86-80.

[Yael Darr. "When the Recruited Was Beautiful and the Beautiful Was Recruited Thoughts about the Assumed Built-in Conflict Between the "Political" and the "Beautiful in Its Own Right" in Hegemonic Children's Press in Pre-state Israel". Kesher, Vol. 44, winter 2013, 80-86.]

 

Darr, Yael. "Grandparents Reveal Their Secrets: A Holocaust Narrative for the Young  'Third Generation' in Israel". International Research in Children's Literature, Vol. 5, Edinburgh University Press 2012, 97-110.

 

Darr, Yael. "Nation Building and War Narratives for Children: War and Militarism in Hebrew 1940's and 1950's Children’s Literature". Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, Vol. 48, No. 4, August 2012, 601-613.

   

Darr, Yael. "Creating a Socialist Canon for Children: Lea Goldberg Dictates a Revolutionary Dualism in Labor Movement Children's Literature During the 1940's and 1950's". Journal of Israeli History: Politics, Society, Culture, Routledge, Vol. 31, No. 2, September 2012, 235-248.

 

דר, יעל. "אמן הפואטיקה השוויונית: נחום גוטמן ב'דבר לילדים'". היסטוריה ותיאוריה: פרוטוקולים, 20, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב: ירושלים, אפריל 2011.

[Yael Darr.  "An Artist of Equalitarian Poetics: Nachum Gutman in Davar Liyeladim". History and Theory: Protocols, Bezalel: Jerusalem, April 2011, http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1301858337/1301859932].

 

Yael Darr. "Discontent from Within: Hidden Dissent Against Communal Upbringing in Kibbutz Children's Literature of the 1940s & 1950s". Israel Studies, 16.2, Summer 2011, 127-150.

 

דר, יעל, קוגמן, טל, שטיימן, יהודית (עורכות)  ילדים בראש המחנה: ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית. אוניברסיטת תל אביב ומכון מופת, 2010.

[Yael Darr, Tal Kogman & Yehudit Shteiman (eds.) Dor Ledor – Children as Avant-Garde: Childhood and Adolescence in Times of Crises and Social Change. Tel Aviv University and Mofet Institute, 2010, 381 pp].

 

דר, יעל. "הנוער לוחם על בימות התיאטרון הייצוגי במלחמת העצמאות: דילמת ייצוג המלחמה בעת התרחשותה". מרדכי בר-און ומאיר חזן (עורכים) אזרחים במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות. יד בן-צבי: ירושלים, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן באוניברסיטת תל אביב והעמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי, 2010, 259-238.

Yael Darr. "Youth in Battle on the Elite Theater Stages: The Dilemma of Representing the Israeli Independence War during its Occurrence".  In Meir Hazan and Mordehai Bar-on (eds.). The Civil Society in Israeli Independence War, vol 2, Yad Izhak Ben-Zvi: Jerusalem, 2010, 238-259].

 

דר, יעל. "רטוריקת הקטסטרופה בעיתוני הילדים: העברה בין-דורית של תודעת השואה ב'תקופת ההמתנה', 1967". יעל דר, טל קוגמן, יהודית שטיימן (עורכות) ילדים בראש המחנה: ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית. דור לדור, ל"ו, אוניברסיטת תל אביב ומכון מופ"ת, 2010, 288-265.

[Yael Darr. "The Rhetoric of Catastrophe in Children's Periodicals: Transmission of Holocaust Memory in the Weeks Preceding the 1967 War". In Yael Darr, Tal Kogman, Yehudit Shteiman (eds.) Dor Ledor – Children as Avant-Garde: Childhood and Adolescence in Times of Crises and Social Change. Tel Aviv University and Mofet Institute, 2010, 265-288]

 

דר, יעל. "מקנון לקנון: משוררים מרכזיים למבוגרים מחוללים שינוי וקובעים טעם בקנון הספרותי לילדים". יעקב שביט (עורך) קנון וכתבי קודש, תעודה, כ"ג, אוניברסיטת תל אביב, 2009, רסט-רצג.

[Yael Darr. "From Canon to Canon: Key Poets for Adults Generate Change and Set the Taste in Literary Canon for Children, 1930's-1970's". In Yaacov Shavit (ed.) Te'uda XXIII Canon and Holy Scriptures, Tel Aviv University, 2009, 269-293].

 

Darr, Yael. "A Confrontation between Two Doctrines:  The Birth of Struggle for Hegemony in Hebrew Children's Literature". International Research in Children’s Literature, Edinburgh University Press, Vol. 1,2009 , 139-154.

 

Darr, Yael. "Negating Diaspora Negation: Children's Literature in Jewish Palestine during the Holocaust Years".  European Judaism, vol. 42, no.1, UK: Leo Baeck College and the Michael Goulston Education Foundation, spring 2009, 17-30.

 

דר, יעל. "'כל ילד יספר לבנו': הבניית סיפור-העבר לילדים בעיצומו של 'רגע היסטורי'". ישראל, 13, אביב תשס"ח, 2008, 108-89.

[Yael Darr. "Every Child Will Tell His Child: Constructing the Past for Children in the Midst of a 'Historical Moment'. The Case of The Six-Day War". In Israel: Studies in Zionism and the State of Israel History, Society, Culture, Vol 13, spring 2008, 89-108].

 

Darr, Yael. "A Tale of Amendment: A Third Generation in New Holocaust Stories for Young Children written in Israel". In: Gabriele von Glasenapp/ Hans-HeinoEwers (editors): Kriegs- und Nachkriegskindheiten. Studien zur literarischen Erinnerungskultur für junge Leser. Frankfurt a. M. u. a,(Kinder- und Jugendkultur, -literatur und –medien. Theorie - Geschichte - Didaktik; Bd. 57), 2008, 397- 415.

 

דר, יעל. "'בא ילד לחתום על דבר לילדים': מגויסות ואי- מגויסות ב'דבר לילדים'". קשר, 35, 2007,  117-110.

[Yael Darr. "Selling Subscriptions to Davar Li-Yeladim: Partisanship and Literary Independence in Davar Li-Yeladim During the Yishuv". Kesher, Vol. 35, Winter 2007, 110-117].

 

דר, יעל. "הזדקקויות בינדוריות בפואטיקה של ספרות הילדים המודרנית: המקרה הישראלי". עולם קטן: כתב עת לחקר ספרות ילדים ונוער, 3, מכללת בית ברל, זמורה ביתן: תל אביב, 2007 , 30-13. 

[Yael Darr. "Inter-Generational Affinities in the Poetics of Modern Children's Literature: The Israeli Case study". Olam Katan (Small World): A Journal of Children's Literature Study, Vol. 3, 2007, 13-30].

 

דר, יעל. "בחסות הזמן: הדור השלישי בספרות שואה חדשה לילדים". מה הייתה המילה שואה: השואה והשיח התרבותי בישראל, שנתון משואה, ל"ג, משרד הביטחון, דצמבר 2005, 68-53.

[Yael Darr. "Under the Protection of Time: Third-Generation Holocaust Survivors in New Books for Children". In What Was the Word "Shoa"? The  Holocaust and the Israeli Cultural Discourse and Creative Works. Massuah, Vol. 33, 2005, 53-68].

 

דר, יעל. "תיקון שלילת הגלות: מחנכים וסופרי ילדים בארץ ישראל מתפייסים עם הגולה בתקופת השואה". דפים לחקר השואה, י"ח, אוניברסיטת חיפה ובית לוחמי הגטאות, 2004, 55- 76.

[Yael Darr. "Atoning for Diaspora Negation: Educators and Writers for Children are Reconciled  with the Diaspora as News of the Holocaust Taking Place in Europe Reaches Them". In Dapim: Studies of the Shoah. Haifa University and The Ghetto Fighters House, 2004, 55-76].

 

דר, יעל. "חיול הצבר: ספרות הילדים העברית מתגייסת לחייל את קוראיה, 1949-1939". חנה נוה ועודד מנדה- לוי (עורכים) ייצוגה של מלחמת העצמאות בספרות ובתרבות הישראלית, קובץ סדן: מחקרים בספרות העברית, ה', הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2002, 286-254.

[Yael Darr. "Recruiting the Zabar: Hebrew Children's Literature Sends its Readers to Battle, 1939-1948.  In Hannah Naveh and Oded Menda-Levy (eds.) Sadan: Studies in Hebrew Literature, Vol. 5, Tel Aviv University, 2002, 254-286]. 

 

 

קורסים נבחרים

שלושה דורות בסיפור השואה לילדים

כתיבה גבוהה וכתיבה נמוכה: על מגוון זיקות שבין כתיבה לילדים וכתיבה למבוגרים

מדור לדור: הבניית תודעת אקטואליה וסדר יום ציבורי בקרב ילדים בישראל

מבית הילדים אל הבית: שלושה דורות של ילדות והורות בקיבוץ

מילד חלוץ לילד אזרח: תרבות הילד הישראלי בשנות החמישים

בחסות השוליות: הפוטנציאל החתרני של הספרות לילדים

דודה של שום איש?: מרכזיותה של לאה גולדברג בקביעת הטעם לילדים בתקופת בינוי אומה

מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

ספרות הילדים העברית - מבוא

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>