פרופ' דוד אוסישקין

אמריטוס בביה"ס לחינוך
ביה"ס לחינוך אמריטוס
ניווט מהיר:

CV

Professor Emeritus of Archaeology

ussishki@post.tau.ac.il

Home

22 Hacharzit St., Apt. 35
Holon 58457
Tel. (972)-03-5494336
Fax. (972)-03-5471106

Education

B.A. - The Hebrew University, 1958
M.A. - The Hebrew University, 1962 
Ph.D. - The Hebrew University, 1966
Ph.D. Dissertation: The Neo-Hittite Monuments, their Dating and Style

Academic Duties, Tel Aviv University

1975-1978Head, Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Studies
1980-1984Director, The Institute of Archaeology
1977-2004Editor, Tel Aviv, The Journal of the Institute of Archaeology
1996-2006Incumbent, The Austria Chair in Archaeology of the Land of Israel in the Biblical Period
  

Selected Excavations and Surveys

1960-1961Assistant to Director, 'Cave of the letters', the Judean Desert, expedition
1961-1962Field superviser, Ein-Gedi, the Chalcolithic temple excavations
1964-1965Field superviser, Massada excavations
1967-1968Co-Director, Tel Bet Yerah (Khirbet Kerak) excavations
1968-1971Survey, the Iron Age necropolis at Silwan, Jerusalem
1973-1994Director, Tel Lachish excavation and restoration project

 

1984Betar, the last stronghold of Bar-Kochba's revolt

 

1990-1996Co-Director, Tel Jezreel excavation project

 

Since 1992Co-Director, Tel Megiddo excavation project

 

  

Current Projects

The Megiddo Excavations

Publications

List of Publications

Books

D. Ussishkin, The Conquest of Lachish by Sennacherib, (Publications of the Institute of Archaeology, Tel Aviv University, No. 6), Tel Aviv, 1983.

D. Ussishkin, The Village of Silwan, The Necropolis from the Period of the Judean Kingdom, Jerusalem, 1993 (Hebrew edition - 1983).

I. Finkelstein, D. Ussishkin and B. Halpern, (eds.), Megiddo III: The 1992-1996 Seasons, (Monographs of the Institute of Archaeology, Tel Aviv University, No. 18), Tel Aviv, 2000.

I. Finkelstein, D. Ussishkin and B. Halpern, (eds.), Megiddo IV: The 1998-2002 Seasons, (Monographs of the Institute of Archaeology, Tel Aviv University, No. 24), Tel Aviv, 2006.

D. Ussishkin, The Renewed Archaeological Excavations at Lachish (1973-1994), Volumes I-V, (Monographs of the Institute of Archaeology, Tel Aviv University, No. 22), Tel Aviv, 2004.

I. Finkelstein, D. Ussishkin and E. Cline, Megiddo V: The 2004-2008 Seasons (Monographs of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). In print.

Selected Articles

D. Ussishkin, The Date of the Neo-Hittite Enclosure at Sakçagözü, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 181, 1966, pp. 15-23.

D. Ussishkin, King Solomon's Palace and Building 1723 in Megiddo, Israel Exploration Journal 16, 1966, pp. 174-186.

D. Ussishkin, On the Dating of Some Groups of Reliefs from Carchemish and Til Barsib, Anatolian Studies 17, 1967, pp. 181-192.

D. Ussishkin, On the Date of the Neo-Hittite Relief from Andaval, Anadolu (Anatolia) 11, 1967 (1969), pp. 197-202.

D. Ussishkin, On the Original Position of Two Proto-Ionic Capitals at Megiddo, Israel Exploration Journal 20, 1970, pp. 213-215.

D. Ussishkin, The Syro-Hittite Ritual Burial of Monuments, Journal of Near Eastern Studies 29, 1970, pp. 124-128.

D. Ussishkin, Was Bit-Adini a Neo-Hittite or Aramaean State? Orientalia 40, 1971, pp. 431-437.

D. Ussishkin, A Neo-Hittite Base from Cyprus, Archaeology 25, 1972, pp. 304-305.

D. Ussishkin, King Solomon's Palaces, The Biblical Archaeologist 36, 1973, pp. 78-105.

D. Ussishkin, Tombs from the Israelite Period at Tel 'Eton, Tel Aviv 1, 1974, pp. 109-127.

D. Ussishkin, Hollows, "Cup-marks", and Hittite Stone Monuments, Anatolian Studies 25, 1975. pp. 85-103.

D. Ussishkin, Three Unpublished Neo-Hittite Stone Monuments, Tel Aviv 2, 1975, pp. 86-90.

D. Ussishkin, The Original Length of the Siloam Tunnel in Jerusalem, Levant 8, 1976, pp. 82-95.

D. Ussishkin, The Monuments of the Lower Palace Area in Carchemish - A Rejoinder, Anatolian Studies 26, 1976, pp. 105-112.

D. Ussishkin, Royal Judean Storage Jars and Private Seal Impressions, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 223, 1976, pp. 1-13.

D. Ussishkin, The Destruction of Lachish by Sennacherib and the Dating of the Royal Judean Storage Jars, Tel Aviv 4, 1977, pp. 28-60.

D. Ussishkin, Excavations at Tel Lachish - 1973-1977, Preliminary Report, Tel Aviv 5, 1978, pp. 1-97.

D. Ussishkin, The 'Camp of the Assyrians' in Jerusalem, Israel Exploration Journal 29, 1979, pp. 137-142.

D. Ussishkin, The Ghassulian Shrine at En-Gedi, Tel Aviv 7, 1980, pp. 1-44.

D. Ussishkin, The 'Lachish Reliefs' and the City of Lachish, Israel Exploration Journal 30, 1980, pp. 174-195.

D. Ussishkin, Was the 'Solomonic' Gate at Megiddo built by King Solomon? Bulletin of the American Schools of Oriental Research 239, 1980, pp. 1-18.

D. Ussishkin, Excavations at Tel Lachish 1978-1983: Second Preliminary Report, Tel Aviv 10, 1983, pp. 97-175.

D. Ussishkin, Levels VII and VI at Tel Lachish and the End of the Late Bronze Age in Canaan, in: J.N. Tubb (ed.), Palestine in the Bronze and Iron Ages, Papers in Honour of Olga Tufnell, London, 1985, pp. 213-230.

D. Ussishkin, The Date of the Judean Shrine at Arad, Israel Exploration Journal 38, 1988, pp. 142-157.

D. Ussishkin, Notes of the Fortifications of the Middle Bronze II Period at Jericho and Shechem, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 276, 1989, pp. 29-53.

D. Ussishkin, Schumacher's Shrine in Building 338 at Megiddo, Israel Exploration Journal 39, 1989, pp. 149-172.

D. Ussishkin, The Erection of Royal Monuments in City-Gates, in: K. Emre et al. (eds.), Anatolia and the Ancient Near East. Studies in Honor of Tahsin Özgüç, Ankara, 1989, pp. 485-496.

D. Ussishkin, The Assyrian Attack on Lachish: The Evidence from the Southwest Corner of the Site, Tel Aviv 17, 1990, pp. 53-86.

D. Ussishkin, Notes on Megiddo, Gezer, Ashdod, and Tel Batash in the Tenth to Ninth Centuries B.C., Bulletin of the American Schools of Oriental Research 277/278, 1990, pp. 71-91.

D. Ussishkin, Notes on the Middle Bronze Age Fortifications at Hazor, Tel Aviv 19, 1992, pp. 274-281.

D. Ussishkin and J. Woodhead, Excavations at Tel Jezreel 1990-1991, Preliminary Report, Tel Aviv 19, 1992, pp. 3-56.

D. Ussishkin, Archaeological Soundings at Betar, Bar-Kochba's Last Stronghold, Tel Aviv 20, 1993, pp. 66-97.

D. Ussishkin, A Hittite Stele from Atabey Köyü near Malatya, in: M.J. Mellink et al. (eds.), Aspects of Art and Iconography: Anatolia and Its Neighbors, Studies in Honor of Nimet Özgüç, Ankara, 1993, pp. 635-637, Pls. 122-123.

D. Ussishkin, On the Architectural Origin of the Urartian Standard Temples, Tel Aviv 21, 1994, pp. 144-155.

D. Ussishkin and J. Woodhead: Excavations at Tel Jezreel 1992-1993, Second Preliminary Report, Levant 26, 1994, pp. 1-48.

D. Ussishkin, Gate 1567 at Megiddo and the Seal of Shema, Servant of Jeroboam, in: M.D. Coogan et al. (eds.), Scripture and Other Artifacts: Essays on the Bible and Archaeology in Honor of Philip J. King, Louisville, 1994, pp. 410-428.

D. Ussishkin, The Rectangular Fortress at Kadesh-Barnea - Notes on the Excavation Conclusions of R. Cohen, Israel Exploration Journal, 45, 1995, pp. 118-127.

D. Ussishkin, The Water Systems of Jerusalem during Hezekiah's Reign, in: M. Weippert and S. Timm (eds.), Meilenstein, Festgabe für Herbert Donner, (Ägypten und Altes Testament 30), Wiesbaden, 1995, pp. 289-307.

D. Ussishkin, The Destruction of Megiddo at the End of the Late Bronze Age and Its Historical Significance, Tel Aviv 22, 1995, pp. 240-267.

D. Ussishkin, Excavations and Restoration Work at Tel Lachish: 1985-1994, Third Preliminary ReportTel Aviv 23, 1996, pp. 3-60.

D. Ussishkin and J. Woodhead, Excavations at Tel Jezreel 1994-1996: Third Preliminary ReportTel Aviv 24, 1997, pp. 6-72.

D. Ussishkin, The Credibility of the Tel Jezreel Excavations: A Rejoinder to Amnon Ben-Tor, Tel Aviv 27, 2000, pp. 248-256.

D. Ussishkin, The Level V 'Sanctuary' and 'High Place' at Lachish: A Stratigraphic Analysis, in: C.G. den Hertog et al. (eds.), Saxa Loquentur. Studien zur Archäologie Palästinas/Israels. Festschrift für Volkmar Fritz zum 65. Geburgstag, (Alter Orient und Altes Testament, No. 302), 2003, Münster, pp. 205-211.

D. Ussishkin, Symbols of Conquest in Sennacherib's Reliefs of Lachish - Impaled Prisoners and Booty, in: T.F. Potts et al. (eds.), Culture Through Objects: Ancient Near Eastern Studies in Honour of P.R.S. Moorey, Oxford, 2003, pp. 207-217.

D. Ussishkin, Solomon's Jerusalem: The Text and the Facts on the Ground, in: A.G. Vaughn and A.E. Killebrew (eds.), Jerusalem in Bible and Archaeology: The First Temple Period, (Society of Biblical Literature, Symposium Series, No. 18), Atlanta, 2003, pp. 103-115.

D. Ussishkin, Jerusalem as a Royal and Cultic Center in the 10th-8th centuries B.C.E., in: W.G. Dever and S. Gitin (eds.), Symbiosis, Symbolism and the Power of the Past: Canaan, Ancient Israel, and Their Neighbors - From the Late Bronze Age through Roman Palestine, Winona Lake, IN, 2003, pp. 529-538.

D. Ussishkin, The Fortifications of Philistine Ekron, Israel Exploration Journal 55, 2005, pp. 35-65.

D. Ussishkin, The Borders and de facto Size of Jerusalem in the Persian Period, in: O. Lipschitz and M. Oeming (eds.), Judah and Judeans in the Persian Period, Winona Lake, IN, 2006, pp. 147-166.

D. Ussishkin, On the History of the High Place at Gezer, in: E. Czerny et al. (eds.), Timelines: Studies in Honour of Manfred Bietak, Vol. II, Leuven, 2006, pp. 411-416.

D. Ussishkin, Sennacherib's Campaign to Philistia and Judah: Ekron, Lachish and Jerusalem, in: Y. Amit et al. (eds.), Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Context; A Tribute to Nadav Na'aman, Winona Lake, IN, 2006, pp. 339-357.

D. Ussishkin, Samaria, Jezreel and Megiddo: Royal Centres of Omri and Ahab, in: L.L. Grabbe (ed.), Ahab Agonistes: The Rise and Fall of the Omri Dynasty. (Old Testament Studies No. 421; European Seminar in Historical Methodology No. 5), London and New York, 2007, pp. 293-309.

D. Ussishkin, Megiddo and Samaria : A Rejoinder to Norma Franklin, Bulletin of the American School of Oriental Research 348, 2007, pp. 49-70.

I. Finkelstein, Z. Herzog, L. Singer-Avitz and D. Ussishkin, Has King David's Palace Been Found in Jerusalem?Tel Aviv 34, 2007, pp. 142-164.

D. Ussishkin, The Date of the Philistine Settlement in the Coastal Plain: The View from Megiddo and Lachish , in: L.L. Grabbe (ed.), Israel in Transition; From Late Bronze II to Iron IIa (1250-850 B.C.E.), (Library of Hebrew/Old Testament Studies 491), New York and London, 2008, pp. 203-216.

D. Ussishkin, The Temple Mount in Jerusalem during the First Temple Period : An Archaeologist's View, in: D. Schloen (ed.), Exploring the Longue Dur é e; Essays in Honor of Lawrence E. Stager, Winona Lake , IN, pp. 473-483.

D. Ussishkin, On the so-called Aramaean 'Siege Trench' in Tell es-Safi, Ancient Gath, Israel Exploration Journal 59, 2009, pp. 137-157.

D. Ussishkin, The Dating of the lmlk Storage Jars: Rejoinder to Lipschits, Sergi and Koch, Tel Aviv 38, 2011, in print.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>