משה גולדברג

מבקר האוניברסיטה מבקר האוניברסיטה
משה גולדברג
טלפון פנימי: 03-6408490
טלפון נוסף: 03-6408168
פקס: 03-6407264
משרד: בנין המנהלה, 006

מידע כללי

מר משה גולדברג הוא מבקר אוניברסיטת תל-אביב מאז שנת 1996. לפני כן שימש מר גולדברג כסגנו של המבקר הקודם וכעובד ביקורת בלשכת המבקר משנת 1982.

 

מר גולדברג הוא בוגר החוגים לחשבונאות וכלכלה, פילוסופיה ותולדות האומנות מטעם אוניברסיטת תל-אביב.

 

על תפקיד מבקר האוניברסיטה

מטרת הביקורת הפנימית באוניברסיטה היא לסייע לאוניברסיטה, לגופים הפועלים מטעמה ולנושאי התפקידים בה, במילוי תפקידיהם ואחריותם באופן חוקי, יעיל ונאות. לפיכך בודק המבקר, לפי הצורך, את החוקיות, הסדירות, הסבירות, היעילות, החיסכון וטוהר המידות בניהול המשק, הכספים והמינהל ביחידות המינהליות והאקדמיות של האוניברסיטה ובגופים שבשליטתה.

 

תפקידיו של המבקר, סמכויותיו ודרכי פעולתו מוגדרים בתקנון המבקר , שאושר על ידי הוועד המנהל של האוניברסיטה.

 

מבקר האוניברסיטה משמש אף כנציב פניות הציבור. מתוקף תפקידו זה, הוא בודק תלונות הראויות, לדעתו, להיבדק על ידו, המופנות כנגד האוניברסיטה או אחת מיחידותיה, למעט בנושאים אקדמיים המסורים לסמכות הסנאט.

 

לשכת המבקר >

 

עובדי לשכת המבקר >

 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive