פרופ' משה עסיס

בדימוס בלימודי התרבות העברית
לימודי התרבות העברית בדימוס
טלפון פנימי: 03-6408450
פקס: 03-6493536
משרד: רוזנברג, 404

קורות חיים

פרופ' משה עסיס הוא פרופסור לתלמוד באוניברסיטת תל-אביב

תחומי התמחות

תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, מסכתות קטנות, ספרות הגאונים, ארמית גלילית ובבלית.

תחומי עניין

תוספתא, מדרשי ההלכה, מדרשי האגדה, לוח העיבור.

פרופ' משה עסיס

חוגי הלימוד

לימודי התרבות העברית

קורות חיים

פרופ' משה עסיס הוא פרופסור לתלמוד באוניברסיטת תל-אביב

תחומי התמחות

תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, מסכתות קטנות, ספרות הגאונים, ארמית גלילית ובבלית.

תחומי עניין

תוספתא, מדרשי ההלכה, מדרשי האגדה, לוח העיבור.

קובץ מצורף

קרא עוד...

קורות חיים

1942  נולד  (חלב, סוריה)
 1962
עלייה

1969-1963  שירות צבאי

השכלה גבוהה

1966   ב"א (מקרא ותלמוד), האוניברסיטה העברית

1971   מ"א (תלמוד), האוניברסיטה העברית

1977   ד"ר (תלמוד), האוניברסיטה העברית

עבודת מ"א ועבודת הדוקטור

1967   מ"א – "מהדורה מדעית של משנה מסכת ערכין"

         מדריך: פרופ' אפרים אלימלך אורבך ז"ל

1977  ד"ר – "סוגיות מקבילות בירושלמי (במסכתות: ביכורים, שבת, סוטה, מכות ונידה)"

         מדריך: פרופ' אפרים אלימלך אורבך ז"ל

נסיון אקדמי ומקצועי

1975-1970 אסיסטנט ומדריך – אוניברסיטת בן-גוריון

1976-1971 אסיסטנט ומדריך – האוניברסיטה העברית

1979-1976 מרצה אורח ובכיר – היברו יוניון קולג', ארה"ב

2010-1979 מרצה אורח ובכיר, פרופ' חבר – אוניברסיטת תל-אביב

1992-1991 פרופ' חבר ומן המניין – בית המדרש ללימודי היהדות, ירושלים

2000-1999 מ"מ ראש החוג לתלמוד

2002-2001 מ"מ ראש החוג לתלמוד

2004-2002 ראש החוג לתלמוד

 

 

השתתפות פעילה בכנסים מקצועיים

 

שנה    הכינוס                                                   נושא ההרצאה

1977 הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות – לתולדות הנוסח של מס' שקלים.

1981  "              "      השמיני  "           "     - הגהות הגר"א על מס' שקלים.

1985 הכנס השנתי הג' לחקר התלמוד, אוני' בר-אילן – "לית דא פשיטא על שיטת ר'...".

1985 הקונגרס העולמי הט' למדעי היהדות – לבעיית עריכתה של מס' נזיקין ירושלמי.

1989 יום עיון של החוג לתלמוד באוני' ת"א – לפתרונו של מאמר מוקשה בירו' שקלים.

1989 הקונגרס העולמי הי' למדעי היהדות – עוד לבעיית עריכתה של מס' נזיקין ירושלמי.

1992 התלמוד הירושלמי ותורת א"י – הלכה, אגדה, פיוט וענייני לשון, אוני' ת"א -                                 הפולמוס של "פני זקן" נגד הגר"א בפירוש ירושלמי שקלים.

1993  "           "       הי"א       "         " –  ביאור סתומות במדרש בראשית רבה.

1995 הכנס השנתי לחקר התלמוד - חקר הירושלמי, אוני' בר-אילן – להשגות "פני זקן" על הגהות הגר"א לירושלמי שקלים.

1997 התלמוד הבבלי וספרות חכמי בבל, אוני' ת"א – הגהות ר' יהוסף אשכנזי בין משנת הבבלי למשנת הירושלמי.

1997 הקונגרס העולמי הי"ב למדעי היהדות – הגהות ר"י אשכנזי על משנה סדר נזיקין.

1998 בית כנסת ותפילה במסורת הדורות, אוני' ת"א – מסביב ל"סידרא".

2000 עיונים בספרות התנאים, אוני' ת"א -     לפירושה של משנה אחת במס' בבא בתרא.

2001 הקונגרס העולמי הי"ג למדעי היהדות – הארמית הכורדית והארמית התלמודית.

2005  "          "         הי"ד  "       "       -  לפתרונה של מימרה סתומה בירושלמי.

2009 "          "          הט"ו  "         "  -     ביאור סתומות בירושלמי

פרסומים

קטע של ירושלמי סנהדרין, תרביץ מז (תשל"ז), עמ' 90-29.

תשובה על קביעתה של שנת ד"א תתל"ח ליצירה, HUCA 49 (1978), עמ' א-כז.

להגהות הגר"א על מסכת שקלים, תרביץ נג (תשמ"ד), עמ' 115-97.

לנוסח הירושלמי של רבי שלמה סיריליו במסכת שקלים, ספר הזכרון לרבי יצחק נסים ז"ל, סדר שני, ירושלים תשמ"ה, עמ' קיט-קנט.

לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי, תרביץ נו (תשמ"ז), עמ' 170-147.

ענייני לשון בפרק קמ"ג של 'מבוא התלמוד' לרב שמואל בן חופני גאון, לשוננו נו (תשנ"ג), עמ' 43-27.

הגהות ר' יעקב אשכנזי על המשנה סדר נזיקין, סידרא כג (תשס"ח), עמ' 81-31.

לרשימת הפרסומים המלאה...


א. ספרים

1. אוצר לשונות ירושלמיים (בדפוס).

 

ב. מאמרים

1. קטע של ירושלמי סנהדרין, תרביץ מו (תשל"ז),  עמ' 90-29; הוספות ותיקונים, שם, עמ' 329-326.

2. הגהות ופירושים בירושלמי שבת, Hebrew Union College Annual, 48 )1977), עמ' א-יא.

3. תשובה על קביעתה של שנת ד"א תתל"ח ליצירה, Hebrew Union College Annual, (1978) 49 , עמ' א-כז.

4. "ואפילו על דר'... לית היא פליגא", עיונים בספרות חז"ל, במקרא ובתולדות ישראל - מוקדש לפרופ' ע"צ מלמד, ירושלים, תשמ"ב, עמ' 162-143.

5. לנוסח הרא"ף במסכת שקלים (נוסח הפנים של מהדו"ק), תעודה ג (תשמ"ג), עמ' 57-60.

6. למקורה של סוגיא אחת בירושלמי סוטה, סיני  צז (תשמ"ג), עמ' קי-קיז.

7. להגהות הגר"א על מסכת שקלים, תרביץ נג (תשמ"ד), עמ' 115-97.

8. 'ואפילו על דר'... לית היא מקשייא', ספר הזכרון להרב יצחק נסים ז"ל, סדר שני, ירושלים תשמ"ה, עמ' מט-סו.

9. לנוסח הירושלמי של רבי שלמה סיריליו במסכת שקלים, ספר הזכרון הנ"ל, תשמ"ה, עמ' קיט-קנט.

10. לפירוש המיוחס לתלמיד הרשב"ש למסכת שקלים, תעודה ד (תשמ"ו), עמ' 129-136.

11. לפירושה של סוגיא אחת בירושלמי סנהדרין, סיני צט (תשמ"ו), עמ' קי-קכז.

12. לפירושן של שתי סוגיות בירושלמי פסחים, אסופות א (תשמ"ז), עמ' כט-מו.

13. לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי, תרביץ נו (תשמ"ז), עמ' 170-147.

14. משהו על 'כסף משנה' לספר זרעים ועל נוסח ספר זרעים של מפרשי הרמב"ם בזמנו של מרן, אסופות ג (תשמ"ט), עמ' רעה-שכב.

15. 'לית דא פשיטא על שיטת רבי...', תעודה ז (תשנ"א), עמ' 147-133.

16. לפירושן של תשע-עשרה שמועות בירושלמי בבא קמא, ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן, נ"י וירושלים תשנ"ג, עמ' 78-65.

17. ענייני לשון בפרק קמ"ג של 'מבוא התלמוד' לרב שמואל בן חופני גאון, לשוננו נו (תשנ"ג), עמ' 43-27.

18. לפירושה של סוגיה אחת בירושלמי שקלים, מחקרי תלמוד ב (ירושלים תשנ"ג), עמ' 400-393.

19. לנוסח רבי אליהו פולדא במסכת שקלים (נוסח הפנים של מהדו"ב, והלימות שבשתי המהדורות), אסופות ח (תשנ"ד), עמ' ט-ל.

20. על התרגום הגרמני של ירושלמי שקלים,.J.Q.R 84  1994)), עמ' א-כ.

21. לפתרונו של מאמר מוקשה בירושלמי שקלים, תעודה י, (תשנ"ו), עמ' 30-19.

22. ביאור סתומות במדרש בראשית רבה, תעודה יא (תשנ"ו), עמ' 16-1.

23. על שרידי ירושלמי מאשכנז, עלי ספר, יט (תשס"א), עמ' 34-19.

24. משהו על השגותיו של 'פני זקן' על הגהות הגר"א לירושלמי שקלים, נטיעות לדוד - ספר היובל לפרופ' דוד הלבני, ירושלים תשס"ה, עמ' קסה-קפב.

25. הגהות ופירושים בירושלמי פסחים, מחקרים בתלמוד ובמדרש - ספר זיכרון לתרצה ליפשיץ, ירושלים 2005, עמ' 474-461.

26. לפירושה של משנת בבא בתרא פ"ב מ"ד, Memoria - Wege Jüdischen Erinners - Festschrift für Michael Brocke zum 65. Geburtstag, eds. B. E. Klein und Ch. E. Müller, Berlin 2005, pp. 643-656.

27. מסביב ל"סידרא", בר-אילן: ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן - מדעי היהדות ומדעי הרוח ל-ל"א (תשס"ו), עמ' 372-353.

28. לפירושו של מונח מוקשה בירושלמי, סידרא כא (תשס"ו), עמ' 68-51.

29. הגהות ר' יעקב אשכנזי על המשנה סדר נזיקין, סידרא כג (תשס"ח), עמ' 81-31.

 

בדפוס

 

1. מן הארמית היהודית החדשה לארמית התלמודית והגאונית, סידרא (כרך היובל).

 

נתקבלו לדפוס

 

1. לפתרונה של מימרא סתומה בירושלמי, ספר היובל לכבוד פרופ' תבורי.

 

ג. עבודות בכנסים מדעיים

 

1. לתולדות הנוסח של מסכת שקלים, דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות - מחקרים בתלמוד, הלכה ומדרש, ירושלים תשמ"א, עמ' 156-141.

 

ד. שונות

 

1. תלמוד ירושלמי, האנציקלופדיה העברית לב (תשמ"א), עמודות 906-895.

2. על הפיסקה החדשה של 'אשא משלי', תרביץ נא (תשמ"ב), עמ' 669-665.

3. על הכתובה הארץ-ישראלית, עלי ספר יד (תשמ"ז), עמ' 166-163.

4. מבוא למהדורה מדעית של מסכת ערכין, אסופות ה (תשנ"א), עמ' ט-קא.

5. אסופת מחקרים בשומרונות, בעברית, בארמית ובמקרא ועוד, לשוננו סח (תשס"ו), עמ' 363-353.

 

 


פרסים

1980  עמית המכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית

1983  פרס במחקר התלמוד ע"ש פרופ' א"ש רוזנטל ז"ל

1993  עמית המרכז למדעי היהדות של אוניברסיטת פנסילבניה


קורסים

מבוא לתלמוד הירושלמי

מבוא לספרות הגאונים

מבוא למסכתות הקטנות

תשובות הגאונים

ספרות ההלכה של הגאונים

ארמית גלילית

ארמית בבלית

מסכתות שונות בתלמודים הבבלי והירושלמי


אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>