פרופ' יובל דרור

אמריטוס בביה"ס לחינוך
ביה"ס לחינוך אמריטוס
פרופ' יובל דרור
פקס: 03-6409477
משרד: שרת, 340

מידע כללי

הנחת המוצא בספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני (תשס"ח) היא, שה'איך' בחינוך בכלל ובחינוך לאידאולוגיה לאומית בפרט חשוב לא פחות מה'מה'. משמע, החינוך מסייע למאמץ הלאומי לא רק בתכנים, אלא גם בכלים המגוונים שהוא משתמש בהם, בלימוד הפורמלי ובמסגרות הבלתי-פורמליות לסוגיהן.

 

המכלול החינוכי שמדובר בו בספר זה בהרחבה ובפירוט נוגע לשני מובניו המקובלים והקשורים הדדית של החינוך הלאומי: חינוך החובה ה'לאומי' לכול, שבאמצעותו יכול החינוך ללאומיות להגיע אל כל ילדי הלאום וגורם לאינטגרציה חברתית בין אוכלוסיות ושכבות חברתיות שונות, וחינוך ערכי או אידאולוגי ל'לאומיות'.  ספר זה בא להשלים את החסר במחקר הלאומיות במה שנוגע להיבטי החינוך, ומפרט את אמצעי 'החינוך הלאומי' בבתי הספר בזיקה לשני המובנים דלעיל.

 

שאלות המחקר בספר שונות מאלה הרווחות בחקר הלאומיות (ומקבילותיה ה'פטריוטיזם' ו'הדת האזרחית'): באמצעות אילו כלים חינוכיים (פורמליים ובלתי-פורמליים) שלובים הונחלה הלאומיות בבתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים? מה היו דרכי ההפצה של החידושים הללו בחינוך הציוני בין בתי הספר, ועם מי ובאילו שיטות התנהלו שותפויות עם בתי הספר לצורך הנחלתם? מה היו העקרונות החינוכיים הכוללים שהנחו את כל הכלים, החידושים והשותפויות הללו? המחקר המוצג בספר עוסק בעידן הציוני בישראל: החל בשלהי התקופה העות'מאנית בארץ-ישראל (1882–1918) וכלה במדינת ישראל של ימינו, בשלושה מעגלים קהילתיים קונצנטריים: (1) החינוך הקיבוצי, הייחודי במובנים רבים, ששימש ומשמש 'מעבדה חינוכית-חברתית' בישראל ובעולם. (2) 'זרם העובדים' של ההסתדרות הכללית של העובדים (אחד משלושת זרמי החינוך בתקופת 'היישוב' וראשית מדינת ישראל), שהחינוך הקיבוצי היה חלק אוטונומי בתוכו. (3) 'החינוך הכללי' (הלא-דתי) ביישוב ו'הממלכתי' במדינת ישראל; 'הממלכתי' מכיל כיום את שני קודמיו.

 

יובל דרור (תשס"ח).כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני (עמ' יא-יג). ירושלים: מאגנס.

תחומי מחקר והוראה

תחומי מחקר: ההיסטוריה של החינוך בארץ ישראל, שילוב מחקר היסטורי עם קביעת מדיניות חינוכית עכשווית, חינוך קיבוצי
תחומי הוראה: ההיסטוריה של החינוך

קורות חיים

להורדת קורות החיים של יובל דרור במלואם

השכלה

 

תק' הלימודים       

המוסד

המקצוע

התואר   

תאריך קבלה

 

1976-1972  

האוניברסיטה העברית

חינוך וסוציולוגיה  

ב.א. (בהצטיינות)

1976

1978-1977  

האוניברסיטה העברית

חינוך

סיום חובות המסלול הישיר לד"ר (בהצטיינות יתירה)

1978

1985-1979

האוניברסיטה העברית

חינוך

דוקטורט: הגשה אישור תואר ד"ר:

1984

1985                                    

 

 

                   

ניסיון מקצועי  - 5-4 תפקידים עיקריים:

 

1993-1985

אוניברסיטת חיפה

אורנים, ביה"ס לחינוך

של אוניברסיטת חיפה

והתנועה הקיבוצית

ראש המחלקה לחינוך באורנים

תש"ן (1989/90)

אוניברסיטת חיפה

החוג להוראה / שלוחת מכללת תל חי

רכז אקדמי של תעודת ההוראה

1997-1990

אוניברסיטת חיפה

אורנים, ביה"ס לחינוך

של אוניברסיטת חיפה

והתנועה הקיבוצית

ראש אורנים, ביה"ס לחינוך של אוניברסיטת חיפה והתנועה הקיבוצית

 

 

בבית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר
באוניברסיטת תל אביב מאז 1995; תפקידים עיקריים:

2002-1999 - ראש המגמה למנהל בחוג למדיניות החינוך וארגונו

2006-2002 – חבר ועדת הקבלה האוניברסיטאית

2006-2003 - ראש החוג למדיניות ומינהל בחינוך

2010-2006  - ראש בית הספר לחינוך

 

מחקרים עיקריים 
בתחום החינוך היהודי-ציוני בישראל, בעבר ובהווה:

תולדות החינוך הקיבוצי

תולדות זרם העובדים (1953-1921)

תולדות החינוך בחיפה ובצפון בתקופת המנדט ובשני העשורים הראשונים למדינה

תולדות תוכניות הלימודים בישראל

תולדות הכשרת המורים והחינוך הגבוה בישראל

תולדות החינוך הבלתי פורמאלי בישראל (בדגש על תנועות הנוער)

השפעות השואה על החינוך היישובי והישראלי

תורותיהם ופועלם של מנהיגי חינוך בישראל

תולדות החינוך העברי בימי המנדט

המדיניות החינוכית בישראל והשפעת תולדות החינוך הישראלי עליה

מתודולוגיה מחקרית בהיסטוריה של החינוך

 

הוראה
(קורסים מייצגים בשנים האחרונות):

"חקרי מקרה" היסטוריים של החינוך

גישות יסוד ב"היסטוריה החברתית" של החינוך

החינוך הבלתי-פורמאלי בישראל בעבר ובהווה

תרומת ההיסטוריה של החינוך לחקר מדיניות החינוך ועיצובה

 

פעילות ותפקידים בהווה:

1998   -   חבר במערכת הבין-לאומית של כתב העת ,  Paedagogica Historica  International Journal of the History of Education

1998 -     מזכיר האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך

2000 -      עורך כתב העת  דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, היוצא לאור באוניברסיטת תל אביב על ידי בתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות והארכיון לחינוך יהודי

                בישראל ובגולה

2002 -     יו"ר הוועדה המדעית של הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב

2008    -   חבר בחבר הנאמנים של מכון "מופת", למחקר ופיתוח תכניות לימודים בהכשרת מורים

2010   -    ראש ההתמחות בחינוך דמוקרטי (מ"א) בבית הספר לחינוך

2010   -    ראש המגמה לתכנון לימודים (מ"א) בבית הספר לחינוך

2010 -      מופקד הקתדרה לחינוך יהודי ע"ש ג'ואן וחיים קונסטנטינר

 

פרסומים נבחרים

1.     החינוך החברתי-ערכי ב'זרם העובדים' בתקופת המנדט הבריטי (1948-1921): מעבר לחינוך עכשווי, דור לדור, ו, תל אביב: בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות / אוניברסיטת תל אביב, 1994

 

2. Y. Dror, (Ed.)   Special Issue - The Kibbutz experience:Implications for Moral Education.       Journal of Moral Education 24 (3) ,1995.                                                           

 

3.a. Y. Liebermann, Y. Dror   Curricula in der Schule - Israel   [The curricula in the school - Israel; in German]. Koln, Bohlau Verlag Koln Weimar Wien & Frankfurt a.M., Deutsches Institut fur Internationale Padagogische Forschung, 1995.

 

3.ב. י' ליברמן, י' דרור, תכנית הלימודים במעשה: מדינת ישראל, הלכה למעשה בתכנון לימודים, 12,1996.

 

4. 'בית הספר האוניברסיטאי' בין ה'אקדמיה' ל'שדה': התהוותו של בית הספר לחינוך באוניברסיטת חיפה, תשכ"ד- תשמ"ג, דור לדור, ו, תל אביב: בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות / אוניברסיטת תל אביב, 1997.

 

5. ש' רשף וי' דרור, החינוך העברי בימי הבית הלאומי, 1948-1919. ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הישראלית למדעים, 1999.

6.         Y. Dror, (Ed.)

            Special Issue: Innovative approaches in working with children and youth: New lessons from the Kibbutz. Child and Youth Services.

            Binghamton, NY, The Haworth Press, 2001.

 

7.א. תולדות החינוך הקיבוצי: ממעשה להלכה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

7.b.   The history of Kibbutz eduction: Practice into theory. Tel Aviv, Hakibbutz Hameuhad, 2002. [in Hebrew].

 

8. י' דרור, ד' נבו ור' שפירא (עורכים), תמורות בחינוך: קוים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך והוצאת רמות, 2003.

9.a.  "National Education" Through Mutually Supportive Devices: A Case Study of Zionist Education. Oxford, Bern, Berlin, Bruxells, Frankfurt/M, NY & Wien, Peter Lang, 2007.

 

9.ב. כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני. ירושלים, מאגנס, 2008.

 

10. י' דרור (עורך), הקבוצות השיתופיות בישראל. רמת אפעל: יד טבנקין, 2008.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>