תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

14:36 העשב 21/09/2004 ךיראתב ןורחא ןוכדע

תנכת תא םניח דירוהל ןתינ יצבקב היפצל

ויפ לע לועפלו הטלוקפה ןונקת תא אורקל דימלת לכ לע
'ב רטסמס - ד"סשת ןועידיל םינוכדעו םייוניש