תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

16:09 העשב 22/09/2003 ךיראתב ןורחא ןוכדע