תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

11:13 העשב 07/09/2003 ךיראתב ןורחא ןוכדע