תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

13:17 העשב 25/09/2003 ךיראתב ןורחא ןוכדע

םייונישל הנותנו תיפוס הנניא תינכתה