תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

11:13 העשב 20/11/2003 ךיראתב ןורחא ןוכדע