תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

14:21 העשב 21/10/2003 ךיראתב ןורחא ןוכדע

תנכת תא םניח דירוהל ןתינ יצבקב היפצל