תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

13:12 העשב 07/10/2003 ךיראתב ןורחא ןוכדע