תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

15:17 העשב 11/01/2004 ךיראתב ןורחא ןוכדע