תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

13:09 העשב 06/05/2004 ךיראתב ןורחא ןוכדע