תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

10:06 העשב 13/11/2005 ךיראתב ןורחא ןוכדע

תנכת תא םניח דירוהל ןתינ יצבקב היפצל