תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

10:53 העשב 29/09/2003 ךיראתב ןורחא ןוכדע