תנכדועמה הסריגה תלבקל
םילכה לגרסב
"Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי

14:20 העשב 29/09/2003 ךיראתב ןורחא ןוכדע

ויפ לע לועפלו הטלוקפה ןונקת תא אורקל דימלת לכ לע