םילכה לגרסב "Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי תנכדועמה הסריגה תלבקל

13:38 העשב 25/12/2002 ךיראתב ןורחא ןוכדע

תנכת תא םניח דירוהל ןתינ יצבקב היפצל

ויפ לע לועפלו הטלוקפה ןונקת תא אורקל דימלת לכ לע


0809

0811
0821
0831
0842
0843
0851
0861
0881
0897
0608