םילכה לגרסב "Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי תנכדועמה הסריגה תלבקל

13:40 העשב 25/12/2002 ךיראתב ןורחא ןוכדע

ויפ לע לועפלו הטלוקפה ןונקת תא אורקל דימלת לכ לע