םילכה לגרסב "Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי תנכדועמה הסריגה תלבקל

14:16 העשב 09/10/2002 ךיראתב ןורחא ןוכדע