םילכה לגרסב "Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי תנכדועמה הסריגה תלבקל

14:17 העשב 09/10/2002 ךיראתב ןורחא ןוכדע