םילכה לגרסב "Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי תנכדועמה הסריגה תלבקל

12:06 העשב 07/10/2002 ךיראתב ןורחא ןוכדע