םילכה לגרסב "Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי תנכדועמה הסריגה תלבקל

13:07 העשב 22/12/2002 ךיראתב ןורחא ןוכדע