םילכה לגרסב "Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי תנכדועמה הסריגה תלבקל

14:54 העשב 13/11/2002 ךיראתב ןורחא ןוכדע