םילכה לגרסב "Refresh" - "ןנער" רותפכ לע ץוחלל שי תנכדועמה הסריגה תלבקל

11:55 העשב 17/10/2002 ךיראתב ןורחא ןוכדע