קיודמ טווינ


עדמ
יופימ
ימי טווינ
תונפס
םיב ןוזמ
םיטילש
סובמולוק

עדמ

ןמז ץרא בושיי ץרא הנבמ ץרא ףקיה ץרא תוירודכ
15 - 14 רפווטסירכ סובמולוק - ילנאקסוט םילגוטרופ ילנאקסוט  
  םי ידרוי ייא'ד רייפ    
םילגוטרופ ליוודנמ ןו'ג  
13 - 12 דווילוהמ ןו'ג יסירדא   דווילוהמ ןו'ג
  רטסרפ ןו'ג בתכמ ןוקייב ר'גור    
  ולופ וקרמ      
11 - 10   ידועסמ לא   ידועסמ לא
9 - 8 סוירודיסיא היליבסמ      
7 - 6       סאמסוק
5 - 4        
3 - 2   ימלת    
1 - 1   ובראטס ובראטס  
    הקנס    
-3 - -2 סנתסוטרא סנתסוטרא סנתסוטרא  
-4 - -5   וטסירא וטסירא ןוטלפא
    ןוטלפא   וטסירא
    סטודורה    
-6       סרוגתיפ

 

יופימ

תויגולואית תופמ תויטרואית תופמ תוישעמ תופמ
םלועה תפמ
םייניבה ימיב
בחור יווק תפסוה תוינווי

םיימונורטסא תוחול ונאלטרופ תופמ תויאמור תוירצמ תוילבבימי טווינ

תינופצ תרוסמ תינוכית םי תרוסמ טווינ ילכ
  יטנגמה ןפצמה ןפצמ
  בלורטציא
טנארדווק
םיימונורטסא תוחול
םימש ימרג תועצמאב
תואג יבושיחו ךרוא טומ ןמז תדידמ ,רוויע בושיח
תוריהמ תדידמ
הדוקנל הדוקנמ


תונפס

תיפוריא ןופצ תרוסמ תינוכית םי תרוסמ  
עבורמ שרפמ - 9 האמ

רפסמ -14 האמ
םיעבורמ םישרפמ
שלושמ שרפמ -9 האמ

םישרפמ -14 האמ
םישלושמו םיעבורמ
שרפמ
ףעורמ יופיצ הליחת - 9 האמ דלשה תועלצ וילעו
קלח יופיצ הליחת - 9 האמ דלשה תועלצ וילעו
יופיצו הנבמ
םירצבמ -12 האמ
,םיתכריבו םוטרחב
ןרותה שארב "ןק"

םירצבמ - 14 האמ
,םיתכריבו םוטרחב
ןרותה שארב "ןק"
 
דלשה תועלצ - 15 האמ
קלח יופיצ וילעו הליחת
דלשה תועלצ - 15 האמ
קלח יופיצ וילעו הליחת
 
דחא יוגיה טושמ - 9 האמ

םיתכרי הגה - 12 האמ
דחא יוגיה טושמ -9 האמ

םיתכרי הגה - 14 האמ
הגה
םיב ןוזמ
םיטילש

דרפס לגוטרופ רחסמ ירע ינופצה םיב תקילבופר האונג

 

סובמולוק