:ץראה רודכ עדמ

םירוזא וליאב
?תויחל םדא ינב םילוכי

ולופ וקרמ
קוחרה חרזמה לע

 17 ותנעטל יח ,היצנו דילי ,(1324-1254) ולופ וקר
.ןיסב ןאח יאלבוק לש ורצחב הנש
<


ןיסב םיפונ
הפוריא ינב ינפב ראית ובש רפס בתכ הפוריאל ובושב ראש תאו החוכו הרשוע לע ןיס תא הנושארה םעפב םיאפוריאה ועמש אל ןקלח לעש ,קוחרה חרזמה תוצרא ותיצה חרזמה יאלפ תא וירואיתו ויתורוק .זא דע ללכ םינפס ,םיפרגואיג םהבו ,ויארוקמ םיבר לש םנוימד תא .םירחוסו


לש םהינזואב םידחוימו םיניינעמ ועמשנ םיטרפ הלא ? ?זא הפוריאב ויחש םישנאהאובמ םלועב םירוזא לע םיסותימ חרזמה לע ולופ וקרמ ליוודנמ ןו'ג ירופס ברעממ םייח ינמס
אובמ :ץראה רודכ עדמ ףדה תישארל