:ץראה רודכ עדמ

םירוזא וליאב
?תויחל םדא ינב םילוכי

לש וירופיס
ליוודנמ ןו'ג

ןו'ג ומצעל ארקש יתפרצ ליצא ןעט 14-ה האמ
 רודכ תא ףיקה יכ ,"ליוודנמ תועסמ" ורפסב ,ליוודנמ
 הארנה לככ היה הז רפס .םינש 34 ךשמב םיימעפ ץראה
  םירחא תועסמ ירפסמ םיעטק ללכו ןיטולחל ינוימד
 תופשל םגרות אוה .וילע הבוטה ןוימדה דיכ םירופיסו
 םירחא םירפסל תיסחי םיבר םיקתועב ץפוהו תובר
:ראשה ןיב ,םש בתכנ ךכו .ותפוקתב
הפוקתה ירפסמ דחאב ןו'ג רטסרפ לש ותנומת:התביבסו ןו'ג רטסרפ לש וצרא תראותמ ךשמהב
,ןו'ג רטסרפ ,הזה רסיקה" .תובוט תורייעו תובוט םירע הברהו ,ול שי הלודג ץרא יכ ,םיידי יבחרו םילודג םייא הברה ותכלממב ול שיו םילודג תונופטיש ללגב םייאל תגלופמ וז ודוה ץרא תורס םירע הברהו םיכלמ הברה ...ןדע ןגמ םיאצויה הברהו ...וצרא איה הרישעו הלודג ץראו ,ותועמשמל ץצח םי אצמנ איהה ץראב יכ ,תאזה ץראב שי תואלפנ םילג ובו ,םימ תפיט אלל תונטק םינבאו לוח םי אוהש הז םיו ;רחא םיב ומכ םידרויו םילוע דואמ דע םילודג לא רובעל שיא לכוי אלו ,טוקשי אלו תובשי אל םלועל םילוכי תאז לכב ,םיב םימ ןיא םא םגו .ול רבעמש ץראה םינוש םהו ,דואמ דע םיבוט םיגד וב אוצמל תוירבה םימיעט םגו ,רחא םי לכב םייוצמה ןמ םביטבו םתרוצב .לכאמל םיבוטו דואמ םה םיקותמו םירה הברה שי אוהה םיה ןמ תועסמ השולש ךלהמו אלמ אוהו ,ןדע ןגמ אבה לודג רהנ םרוז םהבו ,םילודג הברה ןומישיב שיו...וב ןיא םימ תפיטו תורקי םינבא דואמ תוארונ ןהו םהישאר לע םיינרקו םיארפ םישנא שיו .םיריזחכ םיקאונ אלא םירבדמ םניא םהו .הארמל םייורק וללה םנושלבו ,םיכות הברה תאזה ץראב םיכותה םימוד םמצע ןיבל םניב םרובידב ."קאטסיפ" תונושל שי רבדל םיביטמה הלאלו ,םדא ינבל תצק וללה ...תונוהב השימח םהל שי לגר לכבו ,תובחרו תוכורא םילודג םישנא ובו לודג יא שי אוהה קמעל רבעמו םהל ןיאו ,(םירטמ העשתכ) לגר ח"כ םתמוקש םיקנעכ םניא םה .םהילע םייולתה תויח לש תורוע םא יכ שובל ןיא םיתבו ;בלח םיתוש םהו ,אנ רשב םא יכ םחל םילכוא "...רחא רשב לכמ רתוי םהל ברעי םישנא רשבו ,םהל
לש םהינזואב םידחוימו םיניינעמ ועמשנ םיטרפ ולא ?זא הפוריאב ויחש םישנא
אובמ םלועב םירוזא לע םיסותימ חרזמה לע ולופ וקרמ ליוודנמ ןו'ג ירופס ברעממ םייח ינמס
אובמ :ץראה רודכ עדמ ףדה תישארל