:ץראה רודכ עדמ

אובמ

םדאה ינב ולאש הירוטסיהה רחשמ רב
;התוא קיזחמ המ ;ץראה תרוצ יהמ םמצע תא
.םירחאה םימשה ימרג ןיבל הניב סחיה המו
:ץראה תא םינומדקה םידוהה וראת ךכ
םידמועש ,םיליפ העברא לע חנומה רודכ יצח .קנע שחנ לע דמועש ,קנע בצ לע


םירפסב םינש תואמ ךשמב רמשנ תובושתהמ קלח תורחא תולודג םירעב םג ומכ ,האונגב .הזכרמבו הפוריא ברעמב תוירואית אורקל םיאפוריא ולכי 15-ה האמב לש ,םיאקיטמתמ לש ,םיפוסוליפ לש רודכ הנבמ לע םיפרגואיג לשו םימונורטסא םיעסונ לש םירופיס ןכו ,םוקיהו ץראה .םהיתועסמ תא וראיתו דודנל וקיחרהש

ןיסל דודנל וקיחרהש םיעסונ וארש םיפונ

לע עדימה רשעתה 15-ה האמה עצמאמ םינפס רשאכ ץראה לש ימורדה ויצח לש םירשעה תונשמ ולחה םילגוטרופ הפוח ךרואל םיימי יוליג תועסמב 15-ה האמה התוא ףיקהל הרטמב ,הקירפא לש יברעמה .ודוהל עיגהלו

:15-ה האמה ףוסמ הפממ קלח הקירפא לש יברעמה הפוח

יפרגואיגה יומידה תא התניש עדיה תוחתפתה תא ועינהש תוביסה תחא התייהו םוקיהו ץראה לש םישדח תומוקמל תאצל םירחא םיצימא םילגמו סובמולוק .ץראה רודכ ינפ לע

לש יפרגואיגה יומידב ולחש תורומתה ןהמ ?ץראה רודכ ?הז בושח עדימל םידמולמה ועיגה דציכ הנש 1,500-כ ךשמב עדימה רמתשה דציכ ?הפוריא יבחרב רבעוהו


5 -ל רבטצהש יעדמה עדיה תא קלחל ןתינ :םיאשונ אובמ ?רודכ איה ץראהש ועדי ךיא ?ץראה רודכ ףקיה והמ ?ץראה הנבמ והמ ?תויחל םדא ינב םילוכי םירוזא ולאב ץראה רודכ לש ימורדה ויצח ףדה תישארל