האונג תקילבופר

15 -ה האמב האונג למס
,ןוכיתה םיה זכרמב תישאר רחסמ ריע .תילותקה תורצנהו תוקיתעה אמורו ןווי תויוברת זכרמב
תקילבופר םע דחי האונג תקילבופר הליבוה 15-ה האמ לע בר ןמז הב הקבאנו ,ןוכיתה םיב רחסמה תא היצנו .תימיה הרוכבה ,ינאיצנווה ולופ וקרמ הבשנ ןהיניב תוברקה דחאב) ויתועסמ רופיס תא ביתכה האונגב אלכ-תיבבו (.אלכל ונכשל קוחרה חרזמל

ונאלטרופ תפמב האונג לש המוקימ תא והז .שקשרק הדוהי ידי לע הנכוהש ,1375 תנשמ
.הפמב אמורו ןווי תא והז

תוינא תיינבל גשגשמ זכרמ םקוה האונג תקילבופרב .תופמ טוטרש לש םיקסע ומייקתה ודצל .תוימי תומזוילו ונאלטרופה תופמ קוש לע ושלח הלש תופמה ירייצ וניכה ףא םש .יברעמה ןוכיתה םיב (םיאמיל תודחוימ תופמ) ידי לע ולגתהש ינקירפאה ףוחה יקלח לש תודחא תופמ .םילגוטרופה םימסרופמהש ,םי ידרויל לודיג תיב האונג השמיש ךכ טובאק ןו'גו (1504-1451?) סובמולוק :םהב .(1498-1450)

םירחא םייטילופו םיירחסמ ,םיימי םיזכרמ לע אורקל ולכות :הפוריאב 15 - ה האמב האונג תקילבופר ינופצה םיב רחסמ ירע לגוטרופ דרפס ףדה תישארל