: יופימ

- םייניבה ימי יהלשב

(ונאלטרופ) םיאמי תופמ

 ובר ותאו ,ימואל-ןיבה רחסמב לודיג לח 12-ה האמ
  .תוימואל-ןיב םיכרדב רחסמה תוינוא לש תוגלפהה
 ולכויש ידכ תוקיודמ טווינ תופמל םיקוקז ויה םיאמיה
.םיפוחה ךרואל טווינמ םירצקה םירשי םיווקב טוונללש ןהיבשות ויה תוקיודמה טווינה תופמ לש םהיתוב הזיפ - הפוקתה לש הילטיאב תויזכרמ למנ ירע שולש 14-ה האמב .היצנוו (יטנוקיו תחפשמ) האונג ,(הצולחה) .דרפסבש ,הינולטקב םג הלאכ תופמ טטרשל ולחה קלחש ,הקרוימ ישנא ונייטצה רקיעב .םיסונאו םידוהי ויה םהמ דבכנ
ונלאטרופ וארקנו םיאמיה ןעמל ונכוה תוימיה תופמה םהירבד .םיאמיה לש עדי לע וססבתה ןה .(למנ ךירדמ) תונכושש םירעה ,ףוחה יווק תרוצ - רבעב ומשרנש םיוק תכרעמל התע "ומגרות" - םיקחרמה ,םיל ףוחל .תוחורה תנשוש ינוויכ יפל ,םירשי בחרנה שומישה לע ןתרוצב וססבתה תופמה םינותנבו ןפצמב קר שמתשהל טוונל ורשפיאו ,ןפצמב וראית ןה :תיסחי תוקיודמ ויה תופמה .רבעש קחרמה לע .ימלת לש הפמהמ הברהב בר קוידב ףוחה וק תא תודיינ תופמה ויה ,חוטב טווינ ורשפיא ןהש הדבועה דבלמ ,וראית ותואש םוקמה לומ ןתוא ןוחבל היה רשפאו .םאתהב ןנקתלו


תוכזב הפמב םיווקה ומשרנ התעמ הצפנתה םעפ רשא יאמיה לש השקהו רמה ונויסינ ידכ ףוח ראתמב עייתסה תרחא םעפו םיעלס לע ותניפס וא תרוסמה ,סותימה .שקובמה למנל וכרד תא טוונל ושמיש אל בוש שדוקה יבתכב הבותכה הלמה שוריפ ןיידע םהל םג יכ םא ,םיפוחה יופימל אצומ תודוקנכ .תושביה ךותבו הפמה ילושב םוקמ ראשנ


הפוקת התואמ ודרשש םלועה תופמ לכבש תומישרמ רצויש ,(1375) ינאלטקה סלטאב תואצמנה הלא ןה הטלשנ) הקרוימ הד המלפב היפרגוטרקל רפסה תיבב ךלמ שקיבשכ .שקשרק םהרבא ידיב ,(ןוגרא די לע תפמ לש קתעה ןוגרא ךלממ ישימחה לראש תפרצ סלטאה תא לביק אוה ,ודיב שיש רתויב הבוטה םלועה .ינאלטקה


םנמוא ןה .םיב טוונל עייסל ודעונ ונאלטרופ תופ ומלעתה ןה םלוא ,ימלת לש תופמהמ תוקיודמ ויה ,לשמל ,ושמתשה אלו עיצה אוהש יופימה תונורקעמ יוטיב ידיל האב אל ולא תופמב .בחורו ךרוא יווקב הנק ןהל היה אל ןכלו ,לוגע ץראה רודכ יכ הדבועה םישמתשמל ועירפה אל ולא תונורסח םלוא .דיחא הדימ ןוכיתה םיה לש םירכומה םיפוחב וטש דוע לכ ,ןהב יופימה תוחתפתהל תובר ומרת ולא תופמ .הפוריאו האמה עצמאב ובלוש ןהב ועיפוהש םינותנה .ינרדומה רוטאקרמ ,ינרדומה יופימה יצולח ידי לע 16-ה .וטטרישש תושדחה תופמב ,סוילטרואו - הנומת


אובמ - הפוריאב יופימה תוחתפתה הקיתעה םירצמבו הקיתעה לבבב תופמ הקיתעה ןוויב תופמ הקיתעה אמורב תופמ םייניבה ימיב תופמ םייניבה ימי יהלשב תופמ ונאלטרופ תופמל בחור יוק תפסוה םימונורטסא תוחול חותיפ ףדה תישארל