:ץראה רודכ עדמ

-ץראה הנבמ
ןוטלפא

 ןושארה היה (ס"הנפל 347-429) ןוטלפ
וא ,רופיסל הבותכ תודע וירחא ריאשהש
  .סיטנלטא יאה לע הדגאל
סונייקואה לש ינשה ורבעמ יכ ראית אוה
 הלע וחטשש ,דואמ לודג יא היה יטנלטאה
 ,דחיב בול לשו היסא לש הז לע
 :סונייקואה ימימב עבטשו
סואמיט לש גולאידה ,ןוטלפא :ךותמ

סונייקואה ובוחב ןמוט המ הלאשל תועמשמ ןתנ ןוטלפא .ויבחרמל בלה תמושת תא הנפהו יטנלטאה
סונייקואה לש ולדוג לע ןוטלפא בשח המ ?יקנעה יאה עקש ובש


השדחה הקירמא תשבי יכ ונעטש ויה 16-ה האמ אורקל שי יכו ,סיטנלטא יאה איה התלגתהש ."סיטנלטא" םשב תיברעמה ודוה ייאל

אובמ סיטנלטא יאה לע ןוטלפא סונייקואה לע סנתסוטראו וטסירא סונייקואה לע הקנסו ובארטס ימלת יפל םימיהו תושביה הנבמ סונייקואה לע םייברע םיפרגואיג סונייקואה לע ןוקיב ר'גור סונייקואה תא תוצחל תורשפאהו ילנאקסוט
אובמ :ץראה רודכ עדמ