:ץראה רודכ עדמ

-ץראה הנבמ
ילנאקסוט

 תוריקחב קסע הצנריפמ (15-ה האמה) ילנאקסוט ולוא
  לגוטרופ ךלמ .וריעב םידמולמ גוח תרגסמב תויפרגואיג
 ןויסינב ,המורד לגוטרופמ ואצי וינפסש רחאל וילא הנפ
 אל ךא ,ודוהל עיגהל ידכ הקירפא תשבי תא ףיקהל
 המ עומשל שקיב לגוטרופ ךלמ .התוא ףיקהל וחילצה
 ילנאקסוט .ברעממ ודוהל עיגהל תורשפאה לע ותעד
 הנבמ תא ובשיחו םלועה לש תופמ ונימזה וירבחו
.וב םימיהו תושביה
 לגוטרופ ךלמל ילנאקסוט ולואפ חלש 1474 תנשב
 ןיב קחרמה תא ךירעה אוה .הפמב הוולמ הבושת בתכמ
 מ"ק 20,000 תמועל) מ"ק 7,000-כב ןפיל דרפס
 ובתכמב שודיחה .עסמל תאצל ותוא דדועו ,(תואיצמב
 התיה רבכ וז הנעט :לוגע ץראה רודכש הנעטב היה אל
 םיה ידרויו םיליכשמה ןיב הקיתעה תעב תלבוקמ
 הזכ עסמש הנעטב היה ובתכמב שודיחה .הפוריאב
 ינב תושרל םידמועה םיעצמאב ,ישעמ וליפאו ,ירשפא
.הפוקתה


לגוטרופ ךלמל ילנאקסוט חלשש הפמה לש קתוע


.ןפיו הקירפא ,לגוטרופ תא והז


.ןיטולחל ויבושיח תא וחד דרפסמו לגוטרופמ םידמולמ

לביקו ,סובמולוק ותא בתכתה 1481-1480 םינשב וחלשנש הפמהו בתכמה לש קתוע םע דודיע בתכמ ונממ (.הדבא הפמה וליאו ונימי דע רמשנ בתכמה) .לגוטרופל :תואירב .אפורה לואפ (תאמ) סובמולוק ףוטסירכ לא" ךב תמעפמה הקושתה הממורו הרדהנ המ יבל לא יתמש לע הבושתבו ,םינילבתה לש םתחימצ םוקמל עוסנל יתבתכ רשא רחא בתכמ לש קתעה ךל חלוש ינא ךבתכמ ינאו ..לגוטרופ ..ךלמל תרשמו דחא דידיל המ-ןמז ינפל ,ול יתחלשש וז תמגודכ טווינל הפמ דוע ךל חלוש ... ךתשקב אלמתת תאזבו

אובמ סיטנלטא יאה לע ןוטלפא סונייקואה לע סנתסוטראו וטסירא סונייקואה לע הקנסו ובארטס ימלת יפל םימיהו תושביה הנבמ סונייקואה לע םייברע םיפרגואיג סונייקואה לע ןוקיב ר'גור סונייקואה תא תוצחל תורשפאהו ילנאקסוט
אובמ :ץראה רודכ עדמ ףדה תישארל