םיב ןוזמ

 ךשוממ ןמזל רמשנש ןוזמ עסמה טירפתב ללכ סובמולו
 .שוביי וא החלמה תרזעב
 ןסחואו רמוחמ םידכב וא ץעמ תויבחב ןסחוא לכואה
.הניפסה לש רתוי םישביה םיקלחב
 הנקמ קפומש קותמ לזונ) הסלומ,םיתז ,תיז ןמש :ללכ לכואה
 ,םידקש ,םוש ,זרוא ,םיקומיצ ,שבד ,הניבג ,(רכוס
 ,תיעועש ,םישבי תורפ ,תדחוימ תודימע םע םיטוקסיב
.םיחלוממ םיגדו  חלוממ רשב ,ןמשב םינידרס
 
 ץעמ תויבחב ונסחוא םה .ןייו םימ הללכ היתשה
.םנויקנ לע רומשל השק היהו

.טקש היה םיה רשאכ ,גודל םיחלמה ולכי ףסונב
ףדה תישארל