:סובמולוק
(1506-1451?)

אובמ

םינוש םירויצמ םיפקתשמש יפכ ,סובמולוק לש וינפ


?סונייקואה תא הצחש ןושארה היה סובמולוק עודמ
?םיניינעה תולשלתשהל המרתש איה תדחוימה ותומד םאה
אוצמל תוינוא שולש שארב אצוי היה אל אוה וליא ,ילואו תשביל הפוריא ינב תא ךילומ רחא לבוח בר היה ,ודוה תא םייגולונכטו םייטילופ ,םייתרבח םיאנת ולישבה יכ ,השדחה ?עסמה תא ורשפיאש
ול הרשפיאש איה סובמולוק רבעש המיאתמה הרשכהה םאה ?הברעמ עסמל םיאתמ ביתנ רוחבל
?ותחלצהל איבהש תויועט לש ףסוא - הרקמה די יהוז ילואו - תועט םאו ?ןואג לש תנווכמ תועט וז התיה ילוא :רמא (ססילוי ורפסב) סיו'ג סמיי'ג רפוסה ."יוליגה לש םירעשה ןהו תוינוצר ויתואיגש .העוט וניא ןואג"
םירפסמה ,םיאבה םיפיעסב שפחל רשפא תובושת .ולוכ רתאב ןכו ,סובמולוק לע


:הבושח הרעה .הקירמא תא רקיבש ןושארה יאפוריאה וניא סובמולוק הקירמא ןופצל עיגה ולש יוליגה עסמ ינפל הנש 500 - כ ידי לע הטסוה ותניפסש ,ןוספלוירה ינראיב - (יגניקיוה) ינמרונה .דנלנירגל דנלסיא ןיב גילפה רשאכ חורה םודאה קירא (יגניקיוה) ינמרונה גיהנמה לש ונב ,ןוסקירא ףייל תא רוקחל דנלנירגמ אציו ךכ לע עמש ,דנלנירגב בשייתהש .השדחה ץראה הקירמא ןופצ לש םייחרזמה םיפוחה ךרואל הגילפה ותחלשמ .רב יבנע הב םילדגש היירופ המדא לע החווידו .םיבנעה ץרא ,דנלניו - התוא הניכ אוה םיגוליד עסמב הקירמא תשביל ועיגה םינמרונהש אלא (הקירמא ןופצ - דנלנירג - דנלסיא - היגוורונ) .סונייקואה תא וצח אלו םיאצמנ םהיתועסמ לע ונלש םיירקעה עדיה תורוקמ ,ףסונב עשעשמ רופיסכ הבותכה ,ןופצה ישנא לש היגולותימב .תיתימא חרכהב הניאו סובמולוקו הפוריא םורדו זכרמב וצופנ אל הלא םירופיס .םתוא ריכה אל הארנה לככ

אובמ - סובמולוק 1466-1451? -האונגב ויתונש 1480-1476 -סונייקואב טווינ 1486-1480 -הברעמ הגלפהה ןויערו הרדמ 1492-1484 -תוסח רחא לכסתמ שופיחב 1506-1492 -ותליחתו רבד ףוס
ףדה תישארל