"ךיתויוכז תא עד"
ימדקאה לגסל ישומיש ךירדמ
ילהנמה לגסל ישומיש ךירדמ
(ימדקא לגס) השירפ תארקל עדימ ןולע
םינוש םיאשונב עדימ
ח"סשת - ו"סשת םידומילה תונש חול
ו"סשת תנשל תויומלתשהו םיסרוק
דבוע תטילק
תואולה
תויומלתשה ןומימב הטיסרבינואה תופתתשה
  (Word) ץבוק     (Pdf) ץבוק  (סרוט ריפואו םיביבאב) תוחנהו תועיסנ רדסה
ERP -שונא יבאשמ תכרעמ
(PDF ץבוק) הייפצ ךירדמ
(PDF ץבוק) תוטלוקפ - םינותנ תנזה ךירדמ
תויחנהו םירזוח זוכיר
דבועל ןווקמ עדימ
םיספט זוכיר 
ילהנמה לגסל תוחכונ לע עדימ תכרעמ
ךתדיחיב לפטמה דבועה תא אצמ
הצרמל ישיא עדימ
"עדימ יפד"
(PDF ץבוק) עדימה יפד לע
(PDF ץבוק) תומלתשה ךרוצל תורדעה - :1 'סמ עדימ ףד
(PDF ץבוק) החוור - :2 'סמ עדימ ףד
(PDF ץבוק) םלוצינו הלחמ ימיל תואכז - :3 'סמ עדימ ףד
(PDF ץבוק) םינהנ בתכ :םג האר - לדגמ קסיר חוטיב - :4 'סמ עדימ ףד
(PDF ץבוק) - .םירז םידבועל תורשא - :5 'סמ עדימ ףד
(PDF ץבוק) - .ךיתויוכז תא עד הסנכה סמ - :6 'סמ עדימ ףד
(PDF ץבוק) - עדימה ףדל ןוכדע - (PDF ץבוק).םידבוע תומלתשה - :7 'סמ עדימ ףד
(PDF ץבוק) - .רכש יכרצל קתוב הרכה - :8 'סמ עדימ ףד
(PDF ץבוק) - .דומיל רכשמ רוטפ - :9 'סמ עדימ ףד
(PDF ץבוק) .תומלתשה ךרוצל תורדעה אשונב - :10 'סמ עדימ ףד
(PDF ץבוק) - עדימה ףדל ןוכדע
(PDF ץבוק) ילהנמ לגס "ללכ" תואירב חוטב - :11 'סמ עדימ ףד
(PDF ץבוק) תובוחו תויוכז - םיאולימ תוריש - :12 'סמ עדימ ףד
תעמשמ תדעו תוטלחה
(PDF ץבוק) 2005 טסוגואב 18 םוימ הטלחה 
םיספט
םיספט זוכיר