תויחנהו םירזוח זוכיר – -Erp שונא יבאשמ תכרעמ

שונא יבאשמ תכרעמל תואשרהב לופיטל תוארוה
ןקתל תורמה סיפדתו תוסכמ לוצינ ינותנ - תיביצקת הרקב
הלכשה תנזהו שדח יונימ רפסמ תריחב ,םילצופמ םייונימ
ישיא סיפדתב םיינוציחו םיימינפ םיסרוק
ליימ תובותכ ללוכה ררבקסיד חוד
שונא יבאשמ תכרעמ ךותמ ררבקסיד תוחוד תקפה
Listserv-ב הצופת תומישרב הכימת
םיסקפו הדובעב םינופלט ,לאוד תובותכ לוהינ
ת"לחו ןותבש רחאל הדובעל הרזח - ריכב ימדקא לגס
תודיחיה י"ע תוגלמ יביצקת רוזיפ עוציב
תודיחיל תוטלוקפה י"ע תוסכמ יביצקת רוזיפ עוציב
תכרעמב רכש אלל תויסולכוא
םישנא ךסמ - ישארה ךסמב דבועה לע תורעהה תגצה
תוטלוקפב םיימדקא םירנויסנפב הייפצ
הדובע תוקספהב ףרוג לופיט
ררבקסיד תוחודב ןוימה רדס יוניש
תילגנאב לגס ירבח תוחוד
םיילהנמ םידבוע חוד
תושיואמ אל תורשמ סיפדת + תורשמ סיפדת
םיפיטו תופסות - םידבוע שופיח ךסמ
חוויד תאשרה וילע ןיאש דבועל םייוניש לע העדוה ספוט
םיליעפ אל םידבועל םיבתכמ תקפה תמיסח
תכרעמל ורטר ינותנ תנזהב הלבגה
תואפקהו תורמה לש זכרמ סיפדת
תויתדיחי םייונימ תודעו רחא בקעמו הנזה - ץוחה ןמ םירומ
תועש יפל םידבועל םולשת תארוה ספוט
דבועל יאגלמ תכיפה - םויק יאגלמ
דבועה לע תורעהב שומיש
תוקבדמ תקפה
תימדקא הגרד רואית
אלמ ןמז תשדקה חווידל תויחנה
תודיחיה ידי לע תורישי א"כ יביצקת תורבעהו שכר עוציב
םיימדקא םידיקפת תנזה
תוימדקא תויוכזו תועיסנ רודמב תונבשחתה תשיגפ תעיבק
תיב תבותכ ןוכדעל תויחנה

.Adobe Acrobat Reader Acrobat Reader תנכות תא ןיקתהל שי PDF יצבקב היפצל