:אשונ יפל טווינ

עדמ
,תוקתרמה תוירואיתהמ קלחב (!תירבעב) ףדפדל ולכות ןאכ
.ץראה רודכ לע םיעסונ לש םיאלפומ םירופיסבו

יופימ
.קיתע עוצקמ אוה ץראה ינפ טוטרש
תוותהל ועדי דציכ ?תופמ וטטרש עודמ
תוטישה ןהמ ?םינוכנה םיוקה תא
.ןאכל וטוונ - דועו תאז לכ לע ?ושמתשה ןהב

ימי טווינ
הניפס ןווכל היה ןתינ דציכ תעדל םיצור
?חותפ םיב
ביתנ תולגל היה ןתינ דציכ - הזמ רתויו
?םולשב התיבה רוזחלו שדח ימי
.ןאכל וטוונ

תונפס
םה תוניפסה הנבמב םייגולונכט םייוניש םאה
סונייקואל גילפהל ץמואה תא םילגמל ונתנש
?חותפה
.ןאכ - הבושתה תא ושפח

םיב ןוזמ
םיעצמא אלל חותפה םיב לוכאל ןתינ המ
?ןוזמה תא רמשל
ימי 33 ךשמב סובמולוק לש םיחלמה ולכא המ
?םיפוצר הגלפה
.ןאכל וטוונ

םיטילש
יוליגה תועסמב ונינעתה םיטילש וליא
?15 - ה האמב
?ךכב ונינעתה עודמ - לכמ בושחו
.ןאכל וטוונ

סובמולוק
לע תויעדמה תוירואיתהמ קלח ארקש שיאה ,סובמולוק
תאצל ידכ םימיאתמה םילכה תא לביקו הנק ,ץראה רודכ
,תומיאתמה תויונמוימה תאו ןויסינה תא שכרו ,יוליג עסמל
.ה מ ד א ל הברעמ ועסמ ףוסב עיגה
.ןאכל וטוונ ?ופוסב היה המו ?תאז השע דציכ

הלחתהו ףוס
.תולחתה םג היה סובמולוק לש יוליגה עסמ ףוס
.ןאכ אורקל ולכות ןהמ 3 לע