: יופימ

הפוריאב יופימה תוחתפתה

אובמ

 םימכסומ םינמיס תועצמאב השענה םישרת איה הפ
   ץראה רודכ תא הנידמ ,בושי ,רוזא ,ןיינב ראתמהו
 ינפב ראתל םיצור ותואש רבד לכ טעמכ ,השעמל
 ךילהתה אוה (זעלב "היפרגוטרק") יופימ .םישנא תצובק
.הפמה תנכהל םישמתשמ םהבש תוטישהו


ורמשנש תומודקה תופמהמ .קיתע עוצקמ אוה יופימ םושיר יכ דומלל רשפא (הריפסה ינפל 2300) לבבמ הריפסה ינפל תישישה האמב .ןכ ינפל דוע לחה תופמ רודכ ינפ יופימ לש יטמתמ-עדמ חותיפב םינוויה ולחה תא ססיבו םכיס ,הריפסל היינשה האמב ,ימלת .ץראה הינפ תא ראתל רשפא דציכ ריבסהו ,יטמתמה יופימה .החוטש הפמ ינפ לע ץראה לש םיירודכה
רואיתה תא ושיגדהש T תופמ וטטריש םייניבה ימיב לש קיודמ רואית לע ובכעתה אלו תומוקמה לש ילמסה תופמ עיפוהל ולחה 14-ה האמב קר .תיסיפה תואיצמה םינוויכ לשו םיקחרמ לש תודידמ לע תוססובמה תופמ" וארקנ הלא תופמ .תואיצמה תא תופקשמו עירכמ רזע ילכל הכפה תימיה הפמה ."ונאלטרופ םע ,ןפצמה םע דחי ,םכרד תא םיטוונמה םיחלמל .בלורטצאה םעו םיימונורטסא תוחולאובמ - הפוריאב יופימה תוחתפתה הקיתעה םירצמבו הקיתעה לבבב תופמ הקיתעה ןוויב תופמ הקיתעה אמורב תופמ םייניבה ימיב תופמ םייניבה ימי יהלשב תופמ ונאלטרופ תופמל בחור יוק תפסוה םימונורטסא תוחול חותיפ ףדה תישארל