:תונפס

הנבמב תורומת
-הפוריאב תוניפסה
יללכ


 םיגוס ינש ונל םיעודי ,םיה ינפ לע טושל םדאה לחה זא
 :תוימי תוניפס לש
 ושמישש ,םיטושמב תודיוצמה תורצו תוכורא תוניפס
 ,המחלמ יכרוצל רקיעב
תוענומו שרפמב תודיוצמה ,רתוי תוקומעו תולוגע תוניפסו
.הרובעתו רחסמ יכרוצל רקיעב ושמישש ,חורה לש החוכב

(13-ה האמה) בלצה יעסמ ימימ תיאונג הניפס

?עודמ ?המחלמ תניפס וא רחסמ תניפס יהוז םאה
לש הנבמב םיבושח םייוניש הפוריאב ולח םייניבה ימי ןוכיתה םיה ינפס ופילחה תיעישתה האמב .רחסה תוניפס שלושמה שרפמב םיאמורהמ ושריש עבורמה שרפמה תא ;תוימלסומה תוניפסהמ וקיתעהש (יניטלה) ולחה רחסה תוניפס לש הנבמב תוירקיעה תורומתה ךא .14-ה האמב תוניפסב ולקתנ ןוכיתה םיב תוניפסה ינוב רשאכ ורק ןה תוניפס ונבנ 15-ה האמב .תינופצה הפוריאב ושענש ןוכיתה םיה לש תיתרוסמה היינבה תא תובלשמה ,תושדח השדח הניפס .תינופצה הפוריא לש תיתרוסמה היינבה םע םיביתנב גילפהל הלכיש יוליג תניפס ,לוורקה התיה וזכ .אצומה למנל רוזחלו םיעודי אל

יפל אל דבלב םיטלוב םיווקב תוריואמ תוניפס :תוליעפ] ינפל ןכו ,םורד ןופצ יפל םתוא רדסל דימלתה לע .רדס [Cogs Caravels and Galleons 8-9 :יפל - םהירחאו םייונישה
הפוריאב תוניפסה הנבמב תורומת ןוכיתה םיה רוזאב תוניפסה הנבמב תורומת תינופצה הפוריאב תוניפסה הנבמב תורומת לגוטרופב יוליג תוניפס חותיפ סובמולוק רישכהש יוליגה תוניפס ףדה תישארל