:טווינ ילכו ימי טווינ

אובמ

 רחא םוקמל דחא םוקממ ןתלבוהו םיב תוניפסה ןווי
."ימי טווינ" הנוכמ
 ידכ תונוש תוטישב םינפס ושמתשה הירוטסיהה רחשמ
 .םדעיל ועיגי דציכ תעדל ידכו םיב םמוקמ תא רתאל
 ימרג לעו עבטה ינותנ לע וכמתסה םימדקומה םינפסה
 ולא םינפס .רזע ירישכמב שמתשהל ילבמ ,םימשה
 תועונתב ,המירזה ינוויכב ,םימה עבצב יונישב ורזענ
 רובעל וחילצה םתרזעבו - םיפסונ םינמיסבו םירופיצ
.חותפ םיב םירטמוליק תואמ לש םיקחרמ

 ולא םיעצמא ,ימי ביתנ יוליגל עסמל תאצל ידכ ,םלואו
 היולת יוליג תגלפה לש התחלצה .דואמ םייתייעב
 ןוויכה ירחא קיודמ בקעמבו הגלפה לולסמ תריחבב
 ךא ססבתמה ןפס רכומ אל םיב .הרבע הניפסהש קחרמהו
 ימרג לעו (רוזאל רוזאמ םינושה) עבטה ינותנ לע קרו
  תריחבב העטי (דבלב יללכ ןוויכ םינייצמה) םימשה
 ,תורבטצמ תויועטה יוליג תועסמב .הניפסל ןוכנ ןוויכ
.םיב דוביאל ךלוה הלגמהו ,תויטירק תויועטל תוכפוה

 ירישכמב ךרוצ שי םירכומה םימל ץוחמ טווינ תעב
.טווינ
ןפצמ תרזעב םיטוונמ םייניבה ימיב םיאמי (14-ה האמהמ רויא - תפרצ)תיתועמשמ תוחתפתה הלחה ךרעב 1250 תנש תומצעמה .םחותיפבו ימיה טווינ ירישכמב שומישב ,היצנוו האונג ,הזיפ - 13-ה האמה לש תוימיה טווינ ירזע ינש וסינכה - םיחותיפב תוליבומה .תימיה הפמהו ןפצמה :םיעירכמ םירחאו םישדח םירישכמ ופסונ 15-הו 14-ה תואמב םידמולמ ופרטצה טווינה ירישכמ חותיפל .וללכוש לודג קלח .לגוטרופמו הקרוימ יאהמ ,דרפסבש הינלטקמ .םיסונא םידוהי ויה םהמ


לולסמ ירחא בוקעל ןפס לכל ועייס טווינה ירישכמ .רבעש ןמזהו קחרמה הגלפהה תוריהמ ,ןוויכה : הגלפהה .בחרמב ומוקימ תא העש לכ ןפסה עבק םתרזעב אלא ,םישדח תומוקמ תולגל ידכ וחתופ אל ולא םיעצמא היהת רחא רכומ למנל דחא רכומ למנמ הגלפההש ידכ ברקתהל ךרוצ היהיש אלב ,רתוי הריהמו רתוי החוטב .םיפוחל


טווינ ילכ לש ןווגמב הפוריאב ושמתשה 15-ה האמ :םיימי

אובמ - טווינ ילכו ימי טווינ
- ןופצה תאיצמל יטנגמה ןפצמה - בחורה וק תאיצמל טנארדווקה בלורטצאה םיימונורטסא תוחול
תועצמאב טווינל רוויע בושיח
ףדה תישארל