:יוליגה רחאל

אובמ

 איה יכ ןימאהש וז ,סובמולוק הליגש השדחה ךרד
 .תובושח תויוחתפתה היתובקעב האיבה ,ודוהל הליבומ
 םיגהונ םויהש ,ךכ-לכ תויתועמשמ ויה הלא תויוחתפתה
 לש התליחת תא 1492 תנשב תוארל םינוירוטסיה
.השדח הפוקת

:ויה 16 - ה האמב תויזכרמה תויוחתפתהה תויפרגואיגה תוילגתה ךשמה הקירמא תשבי שוביכ הלודגה הפלחהה
ףדה תישארל