ישארה ףדל
הטיסרבינואה ןועידי
םידיקפת ילעב

ןאקדה רבד

הטלוקפה תודסומ

תושפוחו םיעוריא חול

םיסרוקל םושיר ילהנ

םינונקת

םידומילה תינכת
I ראות

םיכישממ ינויע II ראות

ץאומ לולסמ II ראות

ינויע II ראות

(זכרמ) ירקחמ II ראות

תוניחב חול
םיובמ טפשמו תע יבתכ

םינוכדע