םיובמ טפשמו תע יבתכ

לש תעה יבתכמ דחא לש תכרעמב תורבחל םמצע עיצהל םינמזומ הטלוקפה ידימלת
.הטמל הלבטב םיטרופמה הטלוקפה

ס"ש 4 דע לש רוטפ הנקמו ס"ש 4 דע ןב סרוקל הלוקש וללה תוכרעמהמ תחא לכב תורבח
.תישילשה הביטחהמ
תונויארה ידעומ לע העדוה .ישיא ןויאר ךמס לע תעצבתמ תוכרעמהמ תחא לכל הלבקה
.םסרפתת
.הטלוקפב םייזכרמה םיעוראה דחא אוה םיובמה טפשמה
.רורט יעוראו לארשיל הנגהה אבצ תורישב ולפנש ,ונידימלת לש םרכזל ךרענ טפשמה
תחת הנשה ךרואל םיובמה טפשמה תא םיניכמ רשא םיטנדוטס העברא הנש לכ םירחבנ הז עוראל
טפשמב תופתתשהה .יבצ-ןזור רכששי ר"ד הז דיקפת אלמי ט"סשתב - הטלוקפה לגסמ הצרמ לש היחנה
תעצבתמ םיובמה טפשמל הלבקה .תישילשה הביטחה ןמ רוטפ ס"ש 2 ב הכזמ םייובמה
.םסרפתת תונויארה ידעומ לע העדוה .ישיא ןויאר ךמס לע

םירחבנ םידימלתל םיסרוק

.ישיא ןויארו םידומילב םיגשיה לש םינוירטירק י"פע הנשה ךלהמב השעיי םיאבה םיסרוקל ץובישה

יבצ-ןזור רכששי ר"ד

(ס"ש 2) "םיובמ טפשמ" 14115603

רנטואמ םחנמ 'פורפ

(ס"ש 4) תכרדומ תכרעמ - תע בתכ - "תוברתו ,הרבח ,טפשמ"
(ס"ש 2)
14115607
14115612

קהנריב לאכימ ר"ד

(ס"ש 4) תכרדומ תכרעמ - תע בתכ - "טפשמ ינויע"
(ס"ש 2)
14115604
14115602

יקסבוחל ףסא 'פורפ

" Theoretical Inquiries in Law"
(ס"ש 4) -תכרדומ תכרעמ
14115635
(ס"ש 2) םיכנוח 14115601