םיסרוקל םושיר ילהנ

ט"סשת םושיר תויחנה

'א הנש ידימלת םושיר ירדס

ןושאר ראות םיכישממ םידימלת םושיר ירדס

םימדקתמ םיראת ידימלת םושיר ירדס

ץאומ לולסמל םושיר ספוט