הספרייה למשפטים ע"ש דוד י. לייט

מנהלת הספרייה - גב' רודה דוידיאן

 

כתובות הספרייה

 

טלפון יעץ והשאלה: 03-6408356-7; פקסימיליה: 03-6406232

אתר הבית באינטרנט: http://www.tau.ac.il/lawlib/

דואר אלקטרוני:   lawlib_dalpak@tauex.tau.ac.il 

 

שעות פתיחת הספרייה

 

בימים א' - ה' משעה 09.00 עד 21.45.

בימי ו' משעה 08.30 עד 12.30.

נא לעקוב אחרי הודעות לגבי שינויים אפשריים בשעות פתיחת הספרייה.

 

שעות ההשאלה בספרייה

 

בימים א' עד ה' משעה 09.00 עד 21.30 ובימי ו' משעה 08.30 עד 12.15 - בהתאם לסטטוס הספר. השאלת ספרים מתבצעת עד רבע שעה לפני סגירת הספרייה.

 

מבנה הספרייה

קומת הכניסה -   דלפק יעץ/השאלה, אוסף השאלה מוגבלת ("שמורים"), חקיקה, פסיקה וכתבי-עת ישראליים, עבודות גמר, קבצי-מקורות, צילומים, תדפיסים, חקיקה אנגלית ואמריקאית (פדרלית ומדינתית), פסיקה אנגלית ואמריקאית (פדרלית), חקיקה ופסיקה של ארצות שונות, חקיקה ופסיקה של האיחוד האירופי, אנציקלופדיות, מילונים וספרי-יעץ, עמדות מחשב, מדפסות, מכונת צילום, סורק  ומשרדי הספרייה.

אולם א'    -            "רשומות": דברי-הכנסת, כתבי-אמנה, ק"ת, י"פ, יומן סימני המסחר והאוסף המנדטורי.

אולמות ב', ג'   -    משפט עברי ויהדות.

גלריה  -                 פסיקה של מדינות ארה"ב.

קומה ראשונה  -   אוסף השאלה רגילה - ספרים מסודרים לפי שיטת .U.D.C (מס' מיון 001 עד 341.999), סט נוסף של פסיקה, חקיקה וכתבי-עת ישראליים, עמדות מחשב  ומכונת צילום.

קומה שניה  -       אוסף השאלה רגילה - ספרים מסודרים לפי שיטת .U.D.C (מס' מיון 342 עד 999), עמדות מחשב ומכונת צילום.

קומה תחתונה -   תצוגת חוברות שוטפות של כתבי-עת לועזיים, כתבי-עת לועזיים כרוכים, עמדות מחשב, מכונות צילום  ובחינות ופתרונות כרוכים (עד 2004).

 

קטלוגים / מאגרי מידע

 

לרשות הקהל עומדים ברחבי הספרייה מחשבים עם גישה למערכת "אלף" ולמאגרי מידע ממוחשבים נוספים.

1.        "אלף" הינה מערכת קטלוגים מקוונת הכוללת:

            א.    קטלוג הספרייה למשפטים ובו פרסומים בעברית ובלועזית.

            ב.    מפתח מאמרים משפטיים ("משפתח") משנת 1976 ואילך.

            ג.     קטלוגים של ספריות אוניברסיטת תל-אביב וכן הקטלוג המאוחד של ספריות                                                 אוניברסיטת תל-אביב.

            ד.    קטלוגים של ספריות בישראל.

            ה.    מפתחות למאמרים (מפתח למאמרים בעברית – מפתח חיפה, רמב"י – רשימת                                                מאמרים במדעי היהדות).

            ו.     קטלוגים מאוחדים (ULE, ULI, ULS).

2.      אתר הבית של הספרייה באינטרנט.

3.      אתרים ומאגרים משפטיים ישראליים באינטרנט כגון:  דינים ועוד (כולל עבודה ועוד), מיסים און ליין, נבו, פדאור (כולל פסקי דין עבודה), התקדין המקוון, DATA חוק ומשפט (Lawdata), Psakdin ו- 4Balance.

4.      מאגר בנושא יהדות ומשפט עברי: פרוייקט השו"ת.

5.      מאגרי מידע משפטיים לועזיים כגון:  LexisNexis, Westlaw, HeinOnline

          Law in Domestic Courts, SC Judgments International

6.      מאגרי מידע של אוניברסיטת תל-אביב ושל מלמ"ד.

 

אתר הבית של הספרייה באינטרנט - http://www.tau.ac.il/lawlib/

אתר הבית של הספרייה מעודכן באופן שוטף ומהווה כלי יעיל לחיפוש מידע.

 

הדרכה אינדיבדואלית בשימוש במאגרי המידע

 

הספרייה מציעה לסטודנטים של הפקולטה למשפטים הדרכה אינדיבידואלית בשימוש במאגרי המידע המגוונים - הממוחשבים והבלתי ממוחשבים של הספרייה בהנחייתן של ספרניות היעץ.

פרטים באתר הבית של הספרייה www.tau.ac.il/lawlib/ ובדלפק הספרייה.

 

אוריינות מידע: הספרייה ומאגרי מידע המשפטיים

צוות הספרייה מעביר את ההדרכה היעודית "אוריינות מידע". מטרת הלימוד היא לחשוף בפני התלמידים מגוון רחב של מאגרי מידע משפטיים ולהקנות למשתתפים כלים לביצוע חיפוש ואיתור מידע עצמאי ומושכל.

"אוריינות מידע" היא חובה ללא נקודות זכות עבור תלמידי תואר ראשון, שנה ג', הרשומים לסמינר.

 

שירותי מחשב נוספים

 

1.  תוכנות Office

2.  E-mail

3.   שירותי הדפסה

4.   אינטרנט אלחוטי

5.   סורק

 

תקנון הספרייה

 

התקנון למשתמשים בשירותי ספריות האוניברסיטה מפורט בהוראות האוניברסיטה ומוצג לראווה על לוח המודעות של הספרייה וגם באתר www.tau.ac.il/bylaws/  (מספר הוראה 13-001).

נא לעקוב אחר עדכונים / שינויים.

להלן סעיפים נבחרים:

   10.       כללי התנהגות בספרייה:

10.1        יש לנהוג ביחס חברי והוגן כלפי הקוראים האחרים בספרייה.

10.2        יש להשתמש בחומר, בציוד ובספרים באופן זהיר וראוי.

10.3        יש לשמור על השקט והסדר הטוב בתחומי הספרייה.

10.4       השיחה, העישון, השתייה, האכילה והשימוש בטלפונים ניידים אסורים בכל שטחי הספרייה.

10.5        אין להוציא ספרים מהספרייה ללא רשות.

10.6        יש למלא אחר הוראות הספרנים ועובדי הבית ולקיים את ההוראות המיוחדות כפי שיוצאו ע"י כל אחד ממנהלי הספריות לגבי הספרייה עליה הוא ממונה, ובלבד שהוראות אלה לא תעמודנה בסתירה להוראה זו.

10.7       הספרייה רשאית להגביל הכנסת חפצים אישיים בהתאם לאמצעים הטכניים העומדים לרשותה.

 

11.      התנהגות בניגוד לכללים:

 11.1       מנהל הספרייה יהא רשאי להרחיק  לאלתר מתחומי הספרייה, כל הנוהג בניגוד לאמור בסעיף 10 דלעיל.

 11.2       בנוסף, מנהל הספרייה יהא רשאי לאסור שימוש בשרותי הספרייה, למשך תקופה שלא תעלה על 14 יום, על כל מי שמתנהג בניגוד לאמור בסעיף 10 דלעיל.

                במקרה כאמור לעיל, ימלא מנהל הספרייה דו"ח אירוע ובו ירשום פרטי המקרה והנסיבות שהביאו לעונש כאמור.

 

   12.       סמכויות מקבילות:

            מבלי לפגוע באמור לעיל, הרי שבנוסף לסמכויות המוקנות לו בסעיפים 9 ו-11  יהא רשאי מנהל הספרייה להגיש תלונת משמעת כנגד קורא (למעט קורא חוץ) שנהג בניגוד לאמור בסעיפים 8 ו-10 לעיל.

            הוגשה תלונת משמעת בנוסף להליכים שננקטו לפי סעיפים 9 ו-11 לעיל, לא תישמע טענת הנאשם בדבר סיכון כפול.

 

13.      ערעור:

13.1    החלטת מנהל הספרייה כאמור בסעיפים 9 ו-11 ניתנת לערעור בפני יו"ר ועדת הספרייה האוניברסיטאית.

            הערעור יוגש בכתב תוך 3 ימים מיום החלטתו של מנהל הספרייה.

13.2    הוגש ערעור על החלטת מנהל הספרייה יעוכב ביצועה עד למתן ההחלטה בערעור, אלא אם כן יורה יו"ר ועדת הספרייה האוניברסיטאית אחרת.

13.3    החלטתו של יו"ר ועדת הספרייה האוניברסיטאית  תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

 

14.       ביקורת יציאה:

                                          על כל היוצא מפתח הספרייה להציג בפני השומר כל ספר/חוברת, רשימות וכיו"ב המצויים בידיו.

 

            הוראות מיוחדות לספרייה ע"ש דויד י. לייט

 

1.      אין להכניס תיקים לשטח הספרייה  או להניחם בפיתחה. ניתן להפקידם ללא תשלום במלתחה, הנמצאת באולם זכויות האדם ע"ש בזן. תיק עזוב יטופל כחפץ חשוד ונגד בעל התיק יינקטו צעדים משמעתיים.

2.      למרות האמור לעיל, ניתן להכניס תיקי מחשב המותאמים בגודלם לגודל המחשב הנישא. ביציאה מן הספרייה יבדקו תיקים אלה  ע"י שומר הספרייה.

3.      לנוחיות באי הספרייה, עומדים סלים במלתחה וליד השומר בכניסה לספרייה. ניתן להשתמש בסלים אלה להכנסת עזרי לימוד אישיים ואחרים, לרבות מחשבים נישאים, לתוך הספרייה ובתחומה.

4.       הכניסה לספרייה מותנית בהצגת תעודת סטודנט או סגל תקפה.

 

כללי השאלה

 

בספרייה למשפטים ע"ש דוד י. לייט זכאים לשאול: מורה, תלמיד, עובד ופנסיונר של אוניברסיטת תל-אביב.

 

זכות שאילת ספר היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

שאילת ספרים תתבצע באמצעות התעודות הבאות:

 

כרטיס סטודנט תקף המונפק ע"י מרשם הסטודנטים, נושא תמונה, או  בצירוף תעודת זהות

1. לסטודנטים

כרטיס עובד או כתב מנוי תקף

2. למרצים

 

כרטיס עובד או כתב מנוי תקף

3. לעובדים

 

תעודת פנסיונר

4. לפנסיונרים

 

יש להגיש את הספר המבוקש לספרן ולמלא אחר הוראותיו. בספרייה פועלת מערכת אלקטרונית להגנת ספרים.

על השואל לוודא תאריך החזרת הספר ושעת החזרתו בזמן ההשאלה.

יש להחזיר את הספר בדלפק יעץ/השאלה. בנוסף, ניתן להחזירו בתיבה המצויה בכניסה לספרייה עד השעה  09:00 בלבד.

הספרייה רשאית לדרוש מהשואל להחזיר חומר ספרייתי, שהושאל לו, גם לפני תום מועד ההשאלה.

השואל אינו רשאי להעביר ו/או להשאיל לאחר ספר מושאל, והוא יהיה אחראי לו כל עוד לא הוחזר הספר לספרייה.

על הסטודנט להודיע על אובדן כרטיס הסטודנט לספרייה ולדקנאט הסטודנטים.

שואל שהחזיר ספר במצב לא תקין, ישלם את ערך תיקון הספר או  את ערכו של הספר - לפי החלטת מנהלת הספרייה.

אובדן ספר שבידי הקורא מחייב אותו בקניית הספר, בהחזרתו לספרייה ובתשלום דמי טיפול.

אם אין להשיג את הספר, ישולם ערכו לפי החלטת מנהלת הספרייה בתוספת דמי טיפול.

השאלת ספרים מתבצעת עד - 15 דקות לפני סגירת הספרייה.

 

אוסף הספרים

 

1.      ספרים מ"אוסף ההשאלה המוגבלת" ("שמור"), לרבות צילומים וספרים נדרשים, ניתנים להשאלה בהתאם לרישום על גבי הספר, ובהתאם לצורכי הספרייה.

2.      ספרים להשאלה לתקופה של שלושה ימים (עבודות מאסטר, תדפיסים, מקראות ופ"ד).

3.      ספרים הניתנים להשאלה מהאוסף הכללי.

4.      ספרים שאינם ניתנים להשאלה, לרבות מהאוסף הכללי: ספרי-יעץ (מילונים, אנציקלופדיות וכו'), כתבי-עת, פסקי-דין (למעט פ"ד), קבצי חוקים, אוגדנים, סדרות, שאלוני בחינות וכל הספרים אשר לדעת הספרנים נחוצים במקום.


מכסת ספרים להשאלה

 

1.            סטודנטים לתואר ראשון רשאים לשאול:

 

עד סה"כ 10 ספרים ל- 14 יום.

·         מהאוסף הכללי

עד סה"כ 3 ספרים ללא הגבלה בשעת ההחזרה

·         מהספרים שהשאלתם היא  ל- 3 ימים

עד סה"כ 5 ספרים  ועוד 5 צילומים, על פי הרשום ע"ג הספר או הצילום

·         מהאוסף השמור

סה"כ ספר אחד עד לשעה 09:00 למחרת

·         עותק אחרון או היחיד מהאוסף השמור

 

2.                סטודנטים לתואר שני  רשאים לשאול:

 

עד סה"כ 20 ספרים ל- 30 יום

·         מהאוסף הכללי

עד סה"כ 3 ספרים ללא הגבלה בשעת ההחזרה

·         מהספרים שהשאלתם היא ל- 3 ימים

עד סה"כ 5 ספרים  ועוד 5 צילומים, על פי הרשום ע"ג הספר או הצילום

·         מהאוסף השמור

סה"כ ספר אחד עד לשעה 09:00 למחרת

·         עותק אחרון או היחיד מהאוסף השמור

 

3.                סטודנטים לתואר שלישי  רשאים לשאול:

 

עד סה"כ 30 ספרים ל- 30  יום.

·         מהאוסף הכללי

עד סה"כ 3 ספרים ללא הגבלה בשעת ההחזרה

·         מהספרים שהשאלתם היא ל- 3 ימים

עד סה"כ 5 ספרים  ועוד 5 צילומים, על פי הרשום ע"ג הספר או הצילום

·         מהאוסף השמור

עד סה"כ 3 ספרים עד שעה 09:00 למחרת

·         עותק אחרון או היחיד מהאוסף השמור

 

4.                מרצים רשאים לשאול:

 

עד סה"כ 99 ספרים ל- 90 יום

·         מהאוסף הכללי

עד סה"כ 3 ספרים ללא הגבלת שעת ההחזרה

·         מהספרים שהשאלתם היא  ל- 3 ימים

עד סה"כ 5 ספרים ועוד 5 צילומים, עד למחרת

·         מהאוסף השמור

עד סה"כ 3 ספרים עד שעה 09:00 למחרת

 

·         עותק אחרון או היחיד מהאוסף השמור

3 ספרים עד למחרת בשעה 09:00. ניתן להוציא לחדרם בפקולטה למשפטים בלבד

·         סדרות, כ"ע, אוגדנים

 

5.               סגל מנהלי ופנסיונרים רשאים לשאול:

 

עד סה"כ 10 ספרים ל- 14 יום

·         מהאוסף הכללי

עד סה"כ 3 ספרים ללא הגבלת שעת ההחזרה

·         מהספרים שהשאלתם היא ל- 3 ימים

עד סה"כ 5 ספרים  ועוד 5 צילומים, על פי שיקול דעת הספרנים ובהתאם לרשום ע"ג הספר או הצילום

·         מהאוסף השמור

עד סה"כ ספר אחד, עד שעה 09:00 למחרת

 

·         עותק אחרון או היחיד מהאוסף השמור

 

6.                   אורחים

 

עד סה"כ 10 ספרים ל- 14 יום

·         מהאוסף הכללי

עד סה"כ 3 ספרים ללא הגבלת שעת ההחזרה

·         מהספרים שהשאלתם היא ל- 3 ימים

 


הארכה

 

את תקופת השאילה של ספר מהאוסף הכללי ניתן להאריך באמצעות:

1.   הספרייה מפעילה שירות הארכה אוטומטית לספרים מושאלים בהשאלה רגילה, הספרים מוארכים למספר חודשים בלבד. ספרים בהשאלה מוגבלת - "ספרים שמורים" (ליום אחד), וספרים שהוזמנו  אינם ניתנים להארכה.

      הודעות על ספרים שלא הוארכו ואשר יש להחזירם תשלחנה בדואר אלקטרוני בלבד לתיבת הדואר האוניברסיטאית של הקורא. על הקורא לבדוק בכרטיס הקורא במערכת "אלף" את תאריכי ההחזרה של הספרים שהושאלו על שמו.

2.   טלפון למדור שירותי קוראים  בין השעות 09:00 - 21:15  (או עד חצי שעה לפני סגירת הספרייה) מס' הטלפון:  03-6408356/7.

3.   "אלף" באינטרנט.

     

 

 יש לעקוב  אחר הודעות הספרייה בנושא.

 

לא ניתן להאריך:

1.      ספר שמור, לרבות עותק יחיד או אחרון

2.      צילומים

3.      ספר מבוקש או מוזמן ע"י קורא אחר

4.      ספר המוחזר באיחור

5.      ספר שהוארך תשע פעמים

 

איחורים

 

על המחזיר ספר באיחור יוטל קנס, עבור כל ספר בנפרד ולפי סוג הספר. שיעור הקנס נקבע ע"י אגף הכספים באוניברסיטה.

הקנס ישולם תוך 7 ימים ממועד הטלתו. לא שולם הקנס תוך המועד האמור, יווסף אליו כפל קנס עבור 30 יום ראשונים מהמועד לתשלום, וכן הלאה, עבור כל 30 יום נוספים.

שואל אשר הוטל עליו קנס, כאמור, ולא שלמו במועד, תיפסק  לאלתר זכאותו לשאילת ספרים עד לפירעון המלא של הקנס. כמו כן, לא תתקבל הרשמתו להמשך לימודיו באוניברסיטה, והוא לא יקבל כל תעודה ו/או אישור, המעידים על לימודיו באוניברסיטה עד לפרעון המלא של הקנס.

מנהל הספרייה רשאי  להפסיק את הזכאות לשאילת ספרים למשך תקופה שלא תעלה על 3 שבועות לשואל שאחר בהחזרת ספרים.

הקוראים מתבקשים להחזיר ספרים או להאריך את שאילתם במועד ולהימנע מתשלום קנסות.

 

קנסות

 

חישוב הקנסות ייעשה לפי סוג הספר:

·                    ספר רגיל - התעריף לכל ספר ומחושב לפי יום איחור

·                    ספר שמור - התעריף לכל ספר ומחושב לפי שעת איחור

·                    עותק אחרון או יחיד מאוסף השמור (מושאל בסוף היום) - התעריף לספר ומחושב לפי שעת איחור

·                    ספר שמור דרוש - התעריף לכל ספר ומחושב לפי  שעת איחור

 

הזמנת ספרים

 

ניתן להזמין ספרים רגילים מושאלים מהאוסף הכללי באופן עצמאי  דרך "אלף" באינטרנט  וגם בטלפון  03-6408356/7.

לא ניתן להזמין ספרים מאוסף הספרים השמורים.

 

השאלה בין-ספרייתית - הספקת פרסומים

 

יש למלא טפסים ליד דלפק יעץ/השאלה.

המזמין יקבל הודעה עם הגעת החומר.

 

סטודנטים לתואר ראשון:

ניתן להזמין פרסומים מאוניברסיטאות בארץ.

 

מרצים וסטודנטים לתואר שני ושלישי:

ניתן להזמין פרסומים מאוניברסיטאות בארץ ומחו"ל.